Näkökulmia suomalaisen viittomakielen kielioppiin ja prosodiaan (ProGram)


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero: 269089


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 425 005,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.09.2013

Hankkeen päättymispäivämäärä: 31.08.2018


Tiivistelmä

Suomalaisen viittomakielen (SVK) lauseopista on tätä kirjoitettaessa valmistunut ainoastaan kolme tieteellistä julkaisua ja tutkimustiedon puute vaikuttaa negatiivisesti esimerkiksi SVK:n opetukseen. Tämä akatemiatutkijan Näkökulmia SVK:n kielioppiin ja prosodiaan -projekti paikkaa aukkoa lauseopillisen tutkimustiedon määrässä ja ottaa tarkasteltavaksi seuraavat ilmiöt: viittomajärjestyksen, ydinargumenttien merkinnän, kompleksisten lauseiden rakenteet, rivirinnastuksen, miimisen roolinoton, lauseiden prosodisen sidoksisuuden ja rytmin, sekä diskurssin prosodisen koheesion. Ilmiöiden tutkimus nojaa toistaiseksi laajimpaan SVK:sta kerättyyn jatkuvaan monologi- ja dialogiaineistoon ja hyödyntää menetelmällisesti muun muassa tietokonenäköön pohjaavaa videoanalyysia ja liikekaappausteknologiaa. Tutkimus luo pohjaa tulevalle SVK:n kieliopin laadinnalle ja korpuksen perustamiselle, ja sen aikana tehdään moniulotteista yhteistyötä useiden kansallisten ja kansainvälisten tahojen kesken.


Vastuullinen johtaja


Muut hankkeeseen liittyvät henkilöt (JYU)


Päävastuullinen yksikkö


Web-sivut

http://users.jyu.fi/~tojantun/ProGram/


Tieteenalat


YSO-asiasanat


Liittyvät julkaisut


Viimeisin päivitys 2022-06-07 klo 12:00