Julkinen velka ja finanssipolitiikka euroalueella ja muissa OECD maissa


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero: 269339


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 116 962,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.09.2013

Hankkeen päättymispäivämäärä: 31.08.2017


Tiivistelmä

Tutkimusprojekti pyrkii lisäämään ymmärrystämme yhteyksistä, joita on olemassa finanssipoliittisten
muuttujien, erityisesti julkisen velan BKT-suhteen, julkisen talouden budjettialijäämän BKT-suhteen
ja toisaalta maan makrotaloudellisen tilanteen, mutta myös maakohtaisen valtionvelan preemion ja
siihen vaikuttavien tekijöiden välillä. Projektissa analysoidaan lyhyen ja pitkän aikavälin eroja julkisen
sektorin rahoitustilanteen sopeutumisprosessissa sekä euromaiden kesken että euromaiden ja
muiden OECD maiden välillä. Lisäksi pyrimme löytämään kullekin maalle ne relevantit ajanjaksot,
joiden aikana niiden voitaisiin ajatella pystyvän sopeuttaman julkisen talouden rahoitustilanteensa.
Projektissa tarkastellaan myös valtionvelan riskipreemioon vaikuttavia pitkän aikavälin
fundamentaalisia tekijöitä, kuten keskuspankkien merkitystä, demografisia tekijöitä, maan pitkän
aikavälin kilpailukykyä, koko talouden kokonaisvelka-astetta, poliittista vakautta, ja maan
nettovelkaisuusastetta.
Perusajatuksena koko projektissa on, että julkisen sektorin rahoitusaseman kestävyystarkasteluissa
on monia eri tekijöitä, joiden maakohtaiset vaikutuserot voivat olla huomattavia, ja että erityisesti
valtion velan riskipreemioon vaikuttavat eri tavalla eri tekijät lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Kaikissa
tarkasteluissamme käytetään moderneja aikasarjaekonometrisia ja paneeliaineistojen tarkasteluun
tarkoitettuja empiirisiä menetelmiä, ja pitkiä aikasarjoja (n. vuosilta 1970 – 2012) kaikista
relevanteista muuttujista euroaluetta ja muita OECD—maita koskien.


Vastuullinen johtaja


Muut hankkeeseen liittyvät henkilöt (JYU)

  • Yhteyshenkilö (kyllä/ei): Ei


Päävastuullinen yksikkö


Liittyvät julkaisut


Viimeisin päivitys 2021-17-03 klo 12:08