Kalatalouden ympäristöohjelma


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero: 33443


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 129 975,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.05.2017

Hankkeen päättymispäivämäärä: 31.12.2022


Tiivistelmä

Karjalainen Juha/TOLKKU:
Kalastuslainsäädännön uudistuminen tuo kalakantojen hoitoon uusia ympäristötavoitteita,
toimintamalleja ja työkaluja. Uuden kalastuslain käyttöönoton vaatima kehitystyö koskee
ensisijaisesti kalastuksen suunnittelua, järjestämistä ja säätelyä, mutta siihen liittyy myös
uudenlaisia tarpeita ympäristöasioiden hoidossa, vesien monikäytön yhteensovittamisessa
sekä ympäristötiedon käytössä kalatalouden ohjaukseen. Tehokkaalla ja tietoon
perustuvalla aluesuunnittelulla voidaan edistää kalavarojen kestävää käyttöä. Viimeaikainen
paikkatieto- ja mallinnusmenetelmien kehitys on mahdollistanut karttamuotoisen tiedon
tehokkaan ja havainnollistavan käsittelyn. Eri lähteistä peräisin olevien tietojen
yhdistäminen mahdollistaa kokonaiskäsityksen muodostamisen ja edistää osallistavaa
suunnittelua. Tämän tyyppiset toimintamallit tukevat lähivuosina kalatalousalueiden käyttö-
ja hoitosuunnitelmien laadintaa. Paikkatietoa kalataloudellisesti herkistä tai tärkeistä
alueista tarvitaan myös muussa aluesuunnittelussa, kuten merialuesuunnittelussa, sekä
erilaisten intressien yhteensovittamisessa. Kalataloudesta kerätään paljon tietoja, joiden
hyödyntämistä aluesuunnittelussa voitaisiin lisätä ja tehostaa.
TOLKKU ALUESUUNNITTELU – painopisteen kehittämistoimenpiteet jaetaan seuraaviin
työpaketteihin:
1. Kalatalousalueiden aluesuunnittelu -pilotit
2. Velvoitetarkkailut ja kalatalouden aluesuunnittelu

Syrjänen Jukka/SININEN LUOMU:
Projekti on Luonnonvarakeskuksen johtaman ja Euroopan meri- ja kalatalousrahaston (EMKR) rahoittaman hankkeen osahanke Jyväskylän yliopistossa. Projekti kuuluu Kalatalouden ympäristöohjelman osan Kalavarojen elinvoimaisuuden parantaminen osan Sininen luomu osaan "Kutu- ja poikasalueiden kunnostukset ja laadun ylläpito virtavesissä".
Sinisen luomun tavoitteena on parantaa Suomen kalavarojen elinvoimaisuutta ja monimuotoisuutta erityisesti kalakantojen luontaista lisääntymistä edistämällä. Tämä tapahtuu muun muassa edistämällä kalojen luontaisen lisääntymisen edellytyksiä ja kalavarojen kestävää hyödyntämistä kehittämällä tietoon perustuvaa ja osallistavaa kalatalouden aluesuunnittelua. Kalavarojen elinvoimaisuuden varmistaminen perustuu kutu- ja poikastuotantoalueiden kunnostuksiin ja laadun ylläpitoon. Erityisenä tavoitteena on luoda ja vahvistaa kunnostustoimenpiteiden toteuttamisen tietopohjaa ja parhaan tiedon hyödyntämistä kunnostusten toteuttamisessa. Kunnostustoimenpiteiden toteuttamisessa ja vaikuttavuuden seurannassa hanke toimii tutkimuksen, kolmannen sektorin toimijoiden ja hallinnon muodostamana verkostona.

Partnereiden rooli työpaketissa 1
Luke: Toiminnan vetovastuu, suunnittelun koordinointi, asiantuntijuus, analysointi ja raportointi sekä
kenttätoiminta ja osittainen toteuttaminen.
Jyväskylän yliopisto: Osallistuminen sisävesipilotin puitteissa alueiden kalataloudellisen soveltuvuuden
määrittelyyn erityisesti kalakantaosaamisen osalta sekä täplärapukantojen ekologisten vaikutusten ja
potentiaalisten esiintymisalueiden arviointiin.
Kalatalousalueet: Osallistuminen omalla alueellaan aineistojen kokoamiseen, toimintamallien arvioimiseen ja
tietojen hyödyntämiseen KHS:n valmistelussa.


Vastuullinen johtaja


Muut hankkeeseen liittyvät henkilöt (JYU)


Päävastuullinen yksikkö


Viimeisin päivitys 2021-17-03 klo 12:04