HAVINA - Yhteisöllisyyttä ja analytiikkaa tukeva hajautettu virtuaalinen oppimisympäristö (HAVINA)


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero: S21124


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 345 864,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.11.2017

Hankkeen päättymispäivämäärä: 31.03.2021


Tiivistelmä

Yritysten ja organisaatioiden järjestämää koulutusta koskevat pääosin samat haasteet kuin koulutusorganisaatioidenkin järjestämää aikuiskoulutusta. Opiskelu tapahtuu työnohessa ja tämä asettaa vaatimuksia etenkin opetukseen osallistumisen joustavuudelle. Toisaalta myös kiireisten huippuosaajien saaminen antamaan paikkaan sidottua koulutusta on haasteellista. Koulutusorganisaatioilla ja yrityskoulutuksen tarjoajilla onkin yhä enenevissä määrin vaikeuksia saavuttaa opiskelijoita ja järjestää laadukkaita osaajia antamaan opetusta aikaan ja paikkaan sidotun koulutuksen avulla.

Koulutusorganisaatioiden ja yritysten koulutuksen kohtaamat haasteet edellyttävät uudenlaisia innovatiivisia ratkaisuja koulutuksen tueksi. Yksi ratkaisumalli hajautetun koulutusympäristön ongelmien ratkaisemiseksi on toteuttaa videoihin tukeutuva pilvipalvelupohjainen hajautettu virtuaalinen oppimisympäristö. Ympäristö mahdollistaa ajasta ja paikasta riippumattoman opetuksen ja opiskelun ympäristössä, joka tukee yhteisöllisyyttä ja mahdollistaa tehokkaan oppimisanalytiikan opiskelijoiden itseohjautuvuuden tueksi.

Tässä hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan hajautettu virtuaalinen oppimisympäristö koulutusorganisaatioiden ja muiden organisaatioiden sekä yritysten tarpeisiin. Käytännössä tämä tarkoittaa videoihin liittyvien palveluiden sekä itseohjautuvaa opiskelua ja yhteisöllistä oppimista tukevien palvelujen suunnittelua ja toteuttamista pilvipalveluratkaisuna. Jotta tällainen kehitystyö olisi mahdollista, hankkeessa selvitetään ja määritetään, millaisia erityistarpeita hajautetussa virtuaalinen oppimisympäristössä tapahtuvaan koulutukseen liittyy koulutusorganisaatioiden, yritysten ja muiden organisaatioiden näkökulmista. Selvitystyön yhteydessä kartoitetaan myös, millaisia itseohjautuvaa opiskelua, yhteisöllistä oppimista ja videomuotoista oppimateriaalituotantoa koskevia erityistarpeita hajautetussa virtuaalisessa oppimisympäristössä nousee esiin. Lisäksi hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan hajautettuun virtuaaliseen oppimisympäristöön soveltuvia pedagogisia käytänteitä. Toteutettujen pilotointien tuloksia arvioidaan ja analysoidaan ja tulokset huomioidaan ympäristön toteutuksessa. Hankkeen tulosten levittämiseksi ja kehitystyön tueksi järjestetään koulutusorganisaatioille ja yrityksille suunnattuja työpajoja.


Vastuullinen johtaja


Muut hankkeeseen liittyvät henkilöt (JYU)


Päävastuullinen yksikkö


Liittyvät julkaisut


Viimeisin päivitys 2021-17-03 klo 12:04