Rakenteellisen sosiaalityön erikoisalan koulutus 2018-2020 OKM (Erko Rake)


Main funder

Funder's project number: OKM/159/523/2017


Funds granted by main funder (€)

  • 168 000,00


Funding program


Project timetable

Project start date: 01/01/2018

Project end date: 31/12/2023


Summary

Hankkeessa toteutetaan erikoissosiaalityöntekijän, erityisesti rakenteellisen sosiaalityön erikoisalan koulutus 1.8.2018 - 31.12.2020 ja siihen valitaan 20 opiskelijaa. Koulutuksen laajuus on 70 op ja se muodostuu rakenteellisen sosiaalityön erikoisalaopinnoista (40 op), rakenteellisen sosiaalityön tutkimus- ja kehittämisopinnoista (20 op) ja tieteellis-käytännöllisestä lopputyöstä (10 op). Koulutuksen kohderyhmänä ovat henkilöt, 1) jotka ovat suorittaneet yliopistollisen maisterin tutkinnon, 2) joilla on oikeus harjoittaa sosiaalityöntekijän ammattia Suomessa (Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015, 7 §) ja 3) joilla on työkokemusta sosiaalityön tehtävistä. Rakenteellinen sosiaalityön tarve nousee yhteiskunnallisten ongelmien tulevaisuuden haasteista ja palvelujärjestelmän muutoksista, joiden vuoksi on tärkeää tunnistaa sosiaalisten ongelmien rakenteellisia syitä ja pyrkiä vaikuttamaan niihin. Myös uudistunut sosiaalihuoltolainsäädäntö (Sosiaalihuoltolaki 1301/2014, 7 §) korostaa rakenteellisen sosiaalityön merkitystä ja painottaa sosiaalista hyvinvointia ja sosiaalisia ongelmia koskevan tiedon keräämistä ja välittämistä sekä sosiaalityön asiantuntemuksen hyödyntämistä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Rakenteellisen sosiaalityön erikoistumiskoulutus tarjoaa tiedolliset, taidolliset ja tutkimukselliset valmiudet toimia erikoisosaamista vaativissa sosiaalityöntekijän tehtävissä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmässä, sosiaalialan järjestöissä ja sosiaalihuollon tiedontuotannon, julkisuustyön ja strategisen suunnittelun tehtävissä. Koulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa on tehty yhteistyötä työ- ja elinkeinoelämän kanssa.


Principal Investigator


Primary responsible unit


Last updated on 2021-17-03 at 12:08