DUDE - Do yoUr own DiligencE (DUDE)


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero: S21301


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 73 898,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.04.2018

Hankkeen päättymispäivämäärä: 31.12.2020


Tiivistelmä

DUDE on nuorten alle 29 -vuotiaiden matalan kynnyksen ympäristö, jossa kohtaavat työelämän tarpeita mallintavat tehtävät ja nuorten laaja-alainen tukeminen kohti työuraa ja/tai lisäkouluttautumista.
DUDE-ympäristön perustuu tukitoimintaan, jossa yksilöä kannustetaan kohti työelämää ja ammatillista kehittymistä elämänhallintaa tukien. Ympäristön toiminta perustuu
1) digitalisaatioalan työelämää mallintavien tehtävien toteuttamiseen ammattitaitoisessa opastuksessa
2) työelämässä tarvittavien osa-alueiden kehittämiseen yksilötasolla, kuten vuorovaikutustaidot, työelämän pelisäännöt ja elämänhallinta.
Työskentelytavoissa korostetaan yksilölähtöisyyttä, joustavuutta, avoimuutta ja tilannekohtaisuutta.
DUDE-ympäristössä nuori työstää hänelle annettua tehtävää tai tekee ryhmätyötä muiden kanssa. Nämä tehtävät tulevat digimentorilta, joka on valmistellut ne lähtökohtaisesti yrityksiltä saaduista tehtävistä. Nuoren tukena toimii laaja yhteistyöverkosto ja alakohtaiset mentorit, jotka sparraavat, auttavat ja tukevat nuorta hänen tehtävissään.
Nuorten yksilölliset tilanteet mm. erityisen tuen tarpeet sekä elämänhallintaan liittyvät haasteet huomioidaan moniasiantuntijuusverkoston tuki- ja ohjaustoimin. Hankkeen aikana kehitetään ja rakennetaan työskentely-ympäristö, jossa kohderyhmäläiset työskentelevät.
Hankkeen tavoitteena on
1) Yksilön työllistyminen ja ammatillisen pääoman kasvattaminen
2) Nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen.
3) Helpottaa nivelvaihetta koulutuksesta koulutukseen ja koulutuksesta työelämään siirtymisestä.
4) DUDE pilottiympäristön rakentaminen digitalisaatioalalle
Hankkeella on vahva nuorten syrjäytymisen ja koulupudokkuuden ennaltaehkäisemisen näkökulma. Aikuisilla ja alan vaihtajilla haasteet ovat hyvin saman tyyppisiä kuin nuorillakin valmistuneilla. Toisaalta aikuisopiskelijoilla on joitakin tyypillisiä haasteita, kuten se, että opiskelijat saattavat asua perheineen kaukanakin oppilaitoksesta, eikä heidän mentorointinsa onnistu näin ollen perinteisin menetelmin. Tämän päivän työelämän digitaalisilla työkaluilla ja toimintamenetelmillä pyritään ennakoimaan ammatillisen osaamisen kehittymistä vastaamaan työelämän tarpeita.
Hankkeen tuloksena
1) Yksilöiden osaamisen kehittyminen perusosaajasta taitajaksi sekä modernien digitalisaatio-työkalujen omaksuminen.
2) Yksilöiden verkostoituminen työelämän edustajien kanssa.
3) Konkreettisia referenssejä yksilöille omasta osaamisestaan.
4) Minäkuvan vahvistuminen sekä sosiaalisten/työelämätaitojen kehittyminen
5) DUDE-konsepti, jota voidaan laajentaa ja monistaa

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen toiminta-ajatuksena on tarjota tieteelliseen tutkimukseen perustuvaa laadukasta yliopistollista aikuiskoulutusta, joka edistää yksilöiden, yhteisöjen ja alueen kehittymistä. Yliopistokeskuksen tavoitteena on siis jatkossakin olla kansallisesti ja kansainvälisesti arvostettu aikuiskoulutustoimija. Edellä esitetyt strategiset tavoitteet edellyttävät luonnollisesti jatkuvaa koulutukseen liittyvää kehitystyötä.
Koulutusorganisaatiolle on haasteellista reagoida työelämän nopeisiin muutoksiin ja vastata juuri niihin osaamistarpeisiin joita elinkeinoelämästä nousee. Korkeakouluista valmistuneiden ja työttömiksi jääneiden osaamisen fokusoiminen työmarkkinoiden tarpeiden mukaiseksi ja saavutetun osaamisen näkyväksi tekeminen parantaisivat opiskelijoiden mahdollisuuksia työmarkkinoilla. Samanlaiset haasteet ovat tyypillisiä työttömien lisäksi myös alaa vaihtaville valmistuville opiskelijoille.
Tässä hankkeen osassa mahdollistetaan työttömien ja alaa vaihtavien korkeakoulutettujen osallistuminen sellaisiin työprojekteihin, joissa heille kertyy työmarkkinoiden näkökulmasta arvokasta työkokemusta ja osaamista parantamaan heidän mahdollisuuksiaan työmarkkinoilla. Osatoteutuksen tavoitteena on myös tutkimuksellisesti kartoittaa mitä ovat tällä hetkellä IT-alan työmarkkinoiden osaamistarpeet ja kuinka työnantajien mielestä osaamista voitaisiin tehokkaasti tuoda esiin työnhakutilanteissa.


Vastuullinen johtaja


Muut hankkeeseen liittyvät henkilöt (JYU)

Yhteyshenkilö (kyllä/ei): Kyllä


Päävastuullinen yksikkö


Liittyvät julkaisut


Viimeisin päivitys 2021-17-03 klo 12:06