Luominen, nerous, innovointi: kohti länsimaisen luovuuden käsitteellistä genealogiaa (Creativity)


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero: 317276


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 438 874,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.09.2018

Hankkeen päättymispäivämäärä: 31.08.2023


Tiivistelmä

Hanke tarkastelee luovuuden käsitteen kehitystä länsimaisen filosofisen moderniteetin historiassa ja sen nousua modernin länsimaisen ihmisihanteen kulmakiveksi ja avaa näin uuden näkökulman nykyisen luovuusdiskurssin teologis-filosofisiin juuriin. Erityistä huomiota kohdistetaan seuraaviin käsitteellisiin käännekohtiin: (1) juutalais-kristillisen luomiskäsityksen radikalisoituminen myöhäiskeskiajan filosofiassa, (2) luovan neron käsitteen synty 1700-luvulla ja (3) evoluutioteorian vaikutuksesta syntyvä ei-teleologinen ajatus luovasta sopeutumisesta biologisen elämän peruspiirteenä ja sen heijastuminen nykyiseen "luovuusmetafysiikkaan". Keskeisen hypoteesin mukaan luovuuden syntyhistoria heijastaa aktiivisen ja autonomisen subjektiivisuuden ja uutuuden tuottamisen nousua länsimaisen metafysiikan keskiöön uudella ajalla. Tärkeimpiä tutkimusmetodeja ovat Michel Foucaultin arkeologinen ja genealoginen diskurssianalyysi, käsitehistorian perinne ja filosofisen hermeneutiikan tulkintamalli.


Vastuullinen johtaja


Päävastuullinen yksikkö


Tieteenalat


Liittyvät julkaisut

Go to first page
Go to previous page
1/3
Go to next page
Go to last page

Viimeisin päivitys 2022-06-07 klo 12:40