Teknologian kautta tietoa kotona hoidettavan tueksi (TEHO)


Main funder

Funder's project number: A74525


Funds granted by main funder (€)

  • 353 864,00


Funding program


Project timetable

Project start date: 01/08/2018

Project end date: 31/07/2022


Summary

”Oma koti kullan kallis” -sanonnan moni ihminen voi allekirjoittaa. Erityisesti kun ihminen vanhenee, tulee kodista entistä tärkeämpi tuttuna ja turvallisena paikkana olla. Myös hoitotyössä tämä on otettu viime vuosina yhä keskeisemmäksi näkökulmaksi, kun hoitoa suunnitellaan. Jo vanhuspalvelulain 14 § velvoittaa, että ”Kunnan on toteutettava iäkkään henkilön arvokasta elämää tukeva pitkäaikainen hoito ja huolenpito ensisijaisesti hänen kotiinsa annettavilla ja muilla sosiaali- ja terveydenhuollon avopalveluilla”.

Haasteen kotona tarjottavalle hoidolle aiheuttaa koko ajan kasvava senioreiden määrä. Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2017 yli 75-vuotiaita on Suomessa 503 516 ja sen odotetaan kasvavan 1 015 330 vuoteen 2060 mennessä. Jo vuoteen 2030 Keski-Pohjanmaan alueella määrä kasvaa 71 %:lla (HS, tammikuu 2017), mikä tarkoittaa tämänhetkisten menojen ja tulojen erotuksella menojen kasvavan 24 miljoonaan euroon (YLE, 16.1.2017). Samanaikaisesti vähenevä työvoima pakottaa kuntia etsimään ratkaisuja säästöistä, leikkauksista uusista tehostetuista toimintatavoista, joita uudet teknologiset ratkaisut tarjoavat.

Hankesuunnitelma perustuu pitkälti esiselvityksiin, tutkimusryhmän kokemuksiin SmartHome-hankkeesta sekä aihealueen tutkimuksiin maailmalla. Esiselvitykset ovat keskittyneet senioreiden hoitotarpeisiin ja hoitajien työtä tukeviin tarpeisiin. Esiselvitykset on tehty haastattelemalla useaan otteeseen Soiten eri tiimien henkilökuntaa viimeisen vuoden aikana. Esiselvityksen perusteella keskeisiksi kehittämiskohteiksi nousivat muistisairaiden kotona asumiseen liittyvät monitorointiratkaisut ja niihin liittyvät palvelukonseptit sekä kotikuntoutusta tukevat teknologiset ratkaisut ja palvelukonseptit.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on kehittää käyttäjien ehdoilla järjestelmä, joka lisää tuottavuutta tai parantaa laatua uusien tai parantuneiden toimintatapojen kautta. Hankkeen tavoitteeseen päästäkseen voidaan tavoite jakaa seuraaviin pienempiin osatavoitteisiin:
1. Selvittää IoT-teknologioiden hyödyntämismahdollisuuksia kotona asuvien hoitotyössä
2. Suunnitella ja toteuttaa IoT-järjestelmä tukemaan kotona asuvien hoitotyötä
3. Kehittää menetelmiä IoT-järjestelmän tuottaman Big Datan käsittelyyn ja hallintaan, rakentaa dataa yhdistäviä malleja hoitotyön tueksi sekä visualisoida tuotettu informaatio käyttäjille soveltuvaan muotoon
4. Järjestelmän käyttöönotto todellisessa ympäristössä
5. Arvioida järjestelmän pitkäaikaisvaikutuksia hoitotyön yhteydessä

Hankkeen tuloksena saadaan kokonaiskuva kotona asuvien senioreille toteutettavasta hoitotyöstä ja sen kehittämisestä IoT-teknologiaa hyödyntäen. Hankkeen aikana kehitetyillä IoT-teknologiset ratkaisut muodostavat suuremman IoT-järjestelmän, joka on yhteensopiva eri ratkaisuille. Järjestelmä kykenee yhdistämään ja käsittelemään eri tietolähteistä tuotettua tietoa Big Datan periaatteiden mukaisesti. IoT-järjestelmä kehitetään tiiviissä yhteistyössä hoitohenkilökunnan kanssa, jolloin se vastaa suoraan käytännöstä nousseita tarpeita ja on näin paremmin otettavissa suoraan toimintaympäristöön käyttöön kehityksessä mukana olevien hoitajien toimesta. Yhteistyössä kehitetty IoT-järjestelmä mahdollistaa lähtökohdat tuotteistamiselle ja hoitotyön käytänteiden muokkaamiselle, jonka ansioista voidaan saavuttaa kustannustehokkuus.

Tulokset
• Saadaan kokonaiskuva IoT-teknologioiden hyödyntämismahdollisuuksista kotona asuvien hoitotyössä
• Saadaan laajennettavissa oleva IoT-järjestelmä muistisairaiden ja kotikuntouksen asiakkaiden hoitotyön tukemiseen
o Järjestelmän yhteensopivuuteen eri IoT-ratkaisujen kanssa ja skaalautuvuuteen on kiinnitetty huomiota
o Järjestelmä tukee useasta lähteestä olevan informaation yhdistämistä ja käsittelyä
o Tulosten esittäminen käyttäjien tarpeiden mukaisesti
• Todellisessa ympäristössä kerätty datapankki antaa mahdollisuuden uusien mallinnusmenetelmien kehittämiselle myös myöhemmin
• Järjestelmän arviointi tieteellisin menetelmin todellisessa käyttöympäristössä antaa hyvät lähtökohdat tuotteistamiselle sekä hoitotyön käytänteiden muokkaamiselle, jonka avulla voidaan saavuttaa kustannustehokkuus

Hankkeen hyötynä on, että kehitettävät IoT-ratkaisut vastaavat hoitotyön tarpeisiin ja mahdollistavat näin käytänteiden muutoksien avulla taloudellisia säästöjä. Järjestelmä mahdollistaa muistisairaiden kotona asumista pidempään tuoden turvaa tuttuun kotiympäristöön, niin muistisairaalle itselleen kuin hoitajille ja omaisille. Järjestelmä pystyy tuottamaan totuudenmukaista tietoa muistisairaasta helpottamaan vuorokausirytmin kokonaiskuvan muodostamisessa.
Moniammatillisessa tehostetussa kotikuntoutuksessa järjestelmä mahdollistaa osaamisen jakamisen ja edes auttaa näin oppivan työympäristön muodostamista motivoivana ja kiinnostavana työpaikkana. Motivoituneet työntekijät ovat kaiken lähtökohtana kehitettäessä toimivampaa ja kustannustehokkaampaa toimintatapaa.

Hyödyt
• Selvityksen tuottama kokonaiskuva mahdollistaa uusien IoT-ratkaisujen kehittämisen hoitotyön tarpeisiin ja hankkeen aikana toteutettu arviointi nostaa esiin järjestelmien ja käytänteiden muutosten vaikutukset, myös taloudelliset
• Kehitetty monitorointijärjestelmä tukee ja turvaa muistisairaiden kotona asumista esimerkiksi poistumishälytyksin, parantaa hoitajien ymmärrystä muistisairaan edellytyksistä kotona asumiseen esimerkiksi aktiivisuusmonitoroinnin kautta ja helpottaa hoitajien työtä esimerkiksi tuomalla mahdolliset edellisen illan ja yön ongelmat näkyville
• Kotikuntoutukseen kehitetty järjestelmä tukee kotikuntoutettavia esimerkiksi kuntoutusvideoiden avulla ja helpottaa kotikuntoutustiimien työskentelyä mahdollistaen esimerkiksi etäkonsultoinnin asiantuntijoiden kanssa
• Pienentää käytänteiden muuttumisen kautta muistisairaiden ja kotikuntoutuksen asiakkaiden hoidon kokonaiskustannuksia


Principal Investigator


Other persons related to this project (JYU)

  • Contact person (yes/no): Yes
  • Contact person (yes/no): No


Primary responsible unit


Last updated on 2021-16-02 at 09:34