SCIP -Smart City Innovation Platfrom (SCIP)


Main funder

Funder's project number: A77013


Funds granted by main funder (€)

  • 310 320,00


Funding program


Project timetable

Project start date: 01/09/2021

Project end date: 31/08/2023


Summary

Yhteiskunnat ja niiden kaupungit tavoittelevat kasvihuonepäästöjensä minimoimista käyttämällä luonnonvaroja ja
materiaaleja mahdollisimman energia- ja resurssitehokkaasti. Tavoitteeseen pääseminen vaatii asumiseen,
energiankäyttöön, liikkumiseen ja palveluihin liittyviä toimia, uudenlaisia ratkaisuja ja ennen kaikkea useista lähteistä
jalostettua tietoa tämänhetkisestä tilasta. Tulevaisuuden älykkäät kaupungit ja niiden palvelut rakentuvatkin
langattomuuden ja tehokkaan tietojen hyödyntämisen pohjalle. Kaupungit lisäävät digitalisaation hyödyntämistä ja
ottavat käyttöön erilaisia sensoriteknologioita etsien esineiden ja teollisen internetin soveltamismahdollisuuksia
ketterien ja vähähiilisten palvelujen ja ratkaisujen kehittämiseksi.
Hankkeessa haetaan ratkaisuja kaupunkien digitalisaatiomurrokseen ottamalla käyttöön erilaisia älykkäisiin
kaupunkeihin soveltuvia teknologioita ja konsepteja. Näiden ratkaisujen kautta voidaan muuttaa kaupungin toimintoja
tehokkaammiksi ja energia- ja resurssiviisaiksi. Hankkeen kautta syntyy vähähiilisempään toimintaan tähtääviä
liiketoiminta-avauksia yrityksille ja ne avaavat digitalisaation hyödyntämismahdollisuuksia niin kansalaisille kuin
kaupungille itselleen.
Tavoitteena on määritellä ja luoda smart city –tyylinen, kansainvälisten standardien kanssa yhteensopiva älykäs
dataintegraatioalusta, joka mahdollistaa erilaisen datan keräämisen, tietolähteiden liittämisen sekä näihin perustuvien
uusien palveluiden tuottamisen. Dataintegraatioalusta määritellään ja suunnitellaan yhdessä sidosryhmien kanssa
sekä toteutetaan pilottimuotoisena toteutuksena. Suunnittelutyössä otetaan huomioon nykyinen aikaansaatu työ
merkittävissä samanlaisia konsepteja pilotoinneissa kaupungeissa niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Pilotoitavan
data-alustan päälle haetaan toteutettavaksi erilaisia kaupungin ympäristöistä kerättävää ja edelleen arvotiedoksi
jalostettavaa dataa hyödyntäviä smart city –sovelluksia, jotka liittyvät uudenlaisten kaupunkia, kansalaisia ja
kaupunkien yrityksiä kiinnostavien tarpeiden ratkaisemiseen. Tavoitteena on linkittyä osaksi kansainvälisiä smart city -
ohjelmia, -markkinapaikkoja ja verkostoja.
Tuloksena syntyy data-alusta, jolla kaupunki saa arvokasta tietoa uusista teknologioista ja mahdollisuuksista kehittää
omia palveluitaan ja toimintatapojaan. Yritykset voivat alkaa ideoimaan ja kehittämään uusia palveluita sekä kerättyyn
tietoon pohjautuvia uusia arvotuotteita alustan ja sen tiedon päälle. Alustaa hyödyntämällä hankkeessa toteutetut
pilotit ja demonstraatiot esittelevät tuotetun informaation, uusien toimintojen ja palvelujen hyödyntämistä
hiilineutraalimman kaupungin toiminnoissa. Hankkeessa toteutettavia tuloksia ja pilotteja varten tullaan avaamaan
kokkolaopen.fi -niminen maksuton ja julkinen verkkopalvelu. Hyviä tuloksia voidaan levittää ja monistaa saman
standardin mukaisiin alustoihin (pilottisovellusten siirto kaupunkien kesken).
DIGICITY-hanke muodostaa hankeparin ESR-haussa olevan hankkeen ”Hanko – Hankkeesta koulutukseen” kanssa.
Hankeparissa kehitetään sosiaalisena innovaationa toimintamalli EAKR-hankkeissa syntyneiden tulosten siirtämiseksi
koulutusmateriaaliksi. DIGICITY-hankkeessa kertyy paljon IoT:n ja sovellusalan yhdistävää osaamista ja viimeisintä
tutkimustietoa, jota voidaan siirtää koulutuksen yhteyteen ja josta voidaan tuottaa myös avointa koulutusmateriaalia
IoT-alalle. Koulutusmateriaalin avulla parannetaan Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa järjestettävän
tietotekniikan maisterikoulutuksen laatua. Avoimen koulutusmateriaalin avulla puolestaan IoT-ratkaisuja hyödyntävät
yritykset saavat lisäosaamista IoT ratkaisuista ja toisaalta IoT-ratkaisuja tarjoavat yritykset ja ohjelmistotalot saavat
informaatiota erilaisista sovelluskohteista. Kun eri sovellusalojen toimijat ymmärtävät IoT-ratkaisujen mahdollisuudet ja
rajoitukset ja IoT-ratkaisujen tarjoajat ymmärtävät sovellusalojen tarpeet tehostuu molempien tahojen toiminta.
Avointa materiaalia voivat yritysten lisäksi hyödyntää myös yksittäiset työntekijät tai työttömät, jotka haluavat IoT-alan
osaamisen lisäämisen avulla parantaa asemiaan työmarkkinoilla. Hankeparissa syntyvä toimintamalli jää elämään ja
mahdollistaa myös tulevaisuudessa hankkeissa syntyvän osaamisen siirron jatkuvaa oppimista tukevaksi
koulutussisällöiksi.


Principal Investigator


Other persons related to this project (JYU)


Primary responsible unit


Last updated on 2022-06-07 at 12:43