”There is not a single original thought in Eragon”
Tekijyys ja fandom verkon fantasiakirjakeskusteluissa


Päärahoittaja


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 12 480,00


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.05.2018

Hankkeen päättymispäivämäärä: 31.10.2018


Tiivistelmä

Nykykulttuurin tutkimuksen väitöskirjassa ”’There’s not a single original thought in Eragon’ – Tekijyys ja fandom verkon fantasiakirjakeskusteluissa”, tutkitaan fantasiakirjallisuuteen liittyvien intertekstuaalisuuskeskustelujen kulttuurisia ulottuvuuksia. Tutkimus fokusoituu verkkokeskusteluihin, ja keskusteluja lähestytään paitsi intertekstuaalisuuden, myös faniuden ja tulkitsijayhteisöjen näkökulmasta. Siikilä-Laitila jatkaa väitöskirjassaan Pro gradunsa ”’Did J. K. Rowling rip of Tolkien?’ Taru Sormusten Herrasta -trilogian ja Harry Potterin yhtäläisyydet lukijoiden verkkokeskusteluissa, narratologisesti ja intertekstuaalisesti” aihepiiriä entistä enemmän juuri lukijoiden mielipiteisiin ja reaktioihin keskittyen. Tämä väitöskirja on osahanke seuraavassa kuvatusta tutkimushankkeesta:

Tutkimushanke ”Taide, tekijänoikeus ja tekijyyden muutos” (2016–2019) paneutuu tekijän asemaan ja oikeuksiin nykypäivän taidemaailmassa, erityisesti kirjallisuudessa ja kuvataiteissa.
Hankkeessa tutkitaan ensinnäkin sitä, millaisin ehdoin taiteilijat tosiasiassa pystyvät luomaan uusia teoksia olemassa olevien teosten pohjalta ja miten nämä ehdot eroavat tekijänoikeusjärjestelmän lähtökohdista. Hankkeen oletus on, että taidemaailman sisäiset käytännöt eivät riipu tekijänoikeuslaista ja ovat jopa osin sen kanssa ristiriitaiset. Tästä syystä tekijänoikeuslailla ei ole sellaista hegemonista ja taidemaailmassa legitiimiä kykyä määritellä tekijyyttä, joka sillä usein oletetaan olevan.

Toiseksi hanke tutkii, miten tekijänoikeuksia on perusteltu taidemaailmojen sisällä ja oikeusjärjestelmässä. Taiteissa käsitykset tekijyydestä ammentavat monista erilaisista lähteistä, eivätkä perusteet ole keskenään yhdenmukaisia. Oikeusjärjestelmää arvioitaessa keskeistä on pohtia, miltä osin tekijänoikeuslain perustelut ovat yhdenmukaisia tekijöiden perusoikeuksien ja olemassa olevan sääntelyn kanssa. Hankeessa tutkitaan tekijänoikeuslain perusteita myös empiirisesti tarkastelemalla, miten tekijänoikeuslaki tosiasiassa turvaa taiteen tekijän toimeentuloa.

Sekä taiteen tekeminen että sitä koskevat normit ovat muutoksen kourissa. Digitalisoituminen ja siihen kytkeytyvä tuottajan ja kuluttajan roolien uudelleenjäsennys ovat johtamassa siihen, että monet teosten tuottamisen ja levittämisen käytännöt muuttuvat peruuttamattomasti. Samalla taiteelle avautuu uusia mahdollisuuksia, joiden säätelyyn perinteiset käytännöt ja järjestelmät eivät taivu. Tarve tekijän asemaa ja oikeuksia koskevalle tieteelliselle tutkimukselle on ilmeinen.

Monitieteinen ”Taide, tekijyyden muutos ja tekijänoikeus” -hanke yhdistää taiteiden tutkimuksen, taiteen sosiologian ja oikeustieteen näkökulmat tekijyyteen. Yhdistämällä teoreettista analyysia empiiriseen tutkimukseen hanke tuottaa monivivahteisen jäsennyksen tekijyyttä tänä päivänä säätelevistä elementeistä. Se myös etsii luovia ja tieteellisesti perusteltuja ratkaisuja intressiryhmien välisiin, jumiutuneisiin tekijänoikeuskiistoihin.

Rahoittajat ja suorituspaikka

Hanketta rahoittaa Emil Aaltosen säätiö. Hankkeen vastuullisen tutkijan Sanna Nyqvistin tutkimuksen rahoittaa Suomen Akatemia. Tutkimushanke toteutetaan Helsingin yliopiston Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksella 1.1.2016–31.12.2019 välisenä aikana.


Vastuullinen johtaja


Päävastuullinen yksikkö


Web-sivut

https://blogs.helsinki.fi/taidejatekijanoikeus/


YSO-asiasanat


Liittyvät julkaisut ja muut tuotokset


Viimeisin päivitys 2022-06-07 klo 12:40