Myöhemmän aikuisiän työbiografiat – viisastumisen monitasoinen tarkastelu. ”Tee aina sitä, minkä elämäsi lopussa toivoisit tulleen tehdyksi.”


Päärahoittaja


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 14 000,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.09.2018

Hankkeen päättymispäivämäärä: 31.08.2020


Tiivistelmä

Tavoitteena on analysoida viisauden kehittymistä myöhemmän aikuisiän työbiografioissa käyttämällä erilaisia
lähestymistapoja. Tutkimus kohdistuu työuransa viimeisiin vuosiin ehtineisiin kahden suomalaisen yliopiston
työntekijöihin. Ensimmäinen osa tutkimusaineistosta koostuu biografiavalmennukseen osallistuneiden
tuottamasta kurssimateriaalista. Tämä aineisto (N=30) syntyy valmennuksen yhteydessä. Toiseksi tästä
joukosta haastatellaan tarkemmin viisauteen liittyen 15 työntekijää. Kolmas aineistotaso syntyy hankkeen
toteuttamiseen osallistuvien kolmen tutkimusryhmän jäsenen keskinäisistä keskusteluista liittyen koottuihin
materiaaleihin. He elävät itsekin työuransa loppuvuosia ymmärtäen näin myös kokemuksellisesti
tutkimushenkilöitä ja tutkittavaa ilmiökenttää. Neljänneksi tutkimuksessa tulee esille historiallis-teoreettinen
taso, koska tutkimuksessa vertaillaan elämänkulun ja viisauden käsitysten erilaisuutta ja samanlaisuutta
kolmen näkemyksen kesken: henkinen käsitys elämänkaariviisaudesta, pansofinen viisausnäkökulma ja
modernin tieteellisen elämänkulkututkimuksen viisauskäsitykset. Menetelmällisesti aineiston analyysissa
sovelletaan hermeneuttis-fenomenologista lähestymistapaa, ja teoreettisessa osuudessa
historiantutkimuksen- ja käsitteellisen analyysin keinoja.


Vastuullinen johtaja


Päävastuullinen yksikkö


Viimeisin päivitys 2021-17-03 klo 12:07