(Ei) tilaa feminismille? Sukupuoli ja postfeministiset käsitykset miesvaltaisissa organisaatioissa


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero: 315220


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 253 494,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.09.2018

Hankkeen päättymispäivämäärä: 31.08.2021


Tiivistelmä

Tutkimusprojekti tarkastelee sukupuolen, epätasa-arvon ja feminismin tuottamista suomalaisella pelialalla. Tutkimus toteutetaan mediaanalyysinä sekä pelialan toimijoiden laadullisena haastattelututkimuksena. Tukeudun diskurssianalyyttiseen lähestymistapaan ja tavoitteenani on vastata seuraaviin kysymyksiin: 1) miten sukupuolta ’tehdään’, 2) miten tasa-arvo ymmärretään, sekä 3) miten feministisistä pyrkimyksistä voidaan puhua, ja miten feminismiä tuotetaan? Tarkastelen näitä kysymyksiä postfeminismin näkökulmasta. Tutkimukseni tuo uutta, kontekstualisoitua tietoa siitä, miten ja millaisin seurauksin sukupuolta merkityksellistetään postfeminismin kautta miesvaltaisissa konteksteissa. Tutkimukseni teoreettisena kontribuutiona otan kantaa siihen, miten postfeminismi
rakentuu tähän tutkimuskontekstiin liittyvän intersektionaalisuuden, eritoten toimialaa leimaavan teknologisorientoituneen,
miesvaltaisen kulttuurin, ja tasa-arvoisen suomalaisyhteiskunnan vuorovaikutuksena.


Vastuullinen johtaja


Päävastuullinen yksikkö


Liittyvät julkaisut


Viimeisin päivitys 2021-17-03 klo 12:08