G4 Monografiaväitöskirja
The creative of culturally diverse teams within the rapid creative process (2021)
Kulttuurisesti moninaisten tiimien luovuus nopean luovan prosessin aikana


Liikanen, M. (2021). The creative of culturally diverse teams within the rapid creative process [Doctoral dissertation]. Jyväskylän yliopisto. JYU Dissertations, 425. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8816-6


JYU-tekijät tai -toimittajat


Julkaisun tiedot

Julkaisun kaikki tekijät tai toimittajat: Liikanen, Minna

eISBN: 978-951-39-8816-6

Lehti tai sarja: JYU Dissertations

eISSN: 2489-9003

Julkaisuvuosi: 2021

Sarjan numero: 425

Kirjan kokonaissivumäärä: 231

Kustantaja: Jyväskylän yliopisto

Kustannuspaikka: Jyväskylä

Julkaisumaa: Suomi

Julkaisun kieli: englanti

Pysyvä verkko-osoite: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8816-6

Julkaisun avoin saatavuus: Avoimesti saatavilla

Julkaisukanavan avoin saatavuus: Kokonaan avoin julkaisukanava


Tiivistelmä

Luovuus kulttuurisesti moninaisissa tiimeissä, etenkin tiukkojen aikarajoitteiden läsnä ollessa, näyttäytyy haasteellisena aikaisemman tutkimuskirjallisuuden valossa. Tänä päivänä organisaatiot kohtaavat kuitenkin paineita luovuuteen ja nopeaan suoriutumiseen. Lisäksi organisaatiossa hyödynnetään usein kulttuurisesti moninaisia tiimejä, jotka ovat tämän väitöstutkimuksen keskiössä. Edellä kuvatut kehityssuunnat ovat intensiivisesti läsnä kansainvälisellä musiikkialalla ja voittoa tavoittelemattomalla elokuva-alalla, joissa kulttuurisesti moninaisten sävellys- ja elokuvantekotiimien odotetaan olevan luovia tiukasti aikarajoitettujen elokuvanteko- ja sävellyssessioiden aikana. Nämä sessiot käsitteellistetään tässä tutkimuksessa nopeaksi luovaksi prosessiksi. Tutkimuksen päätavoitteena on lisätä ymmärrystä kulttuurisesti moninaisten tiimien luovuudesta nopean luovan prosessin aikana empiirisen tutkimuksen avulla. Tutkimuksen ensimmäisenä tavoitteena on lisätä ymmärrystä siitä, millaisena kulttuurisesti moninaisten tiimien jäsenet sekä heidän sidosryhmiensä edustajat havaitsevat kulttuurisen moninaisuuden merkityksen tiimien luovuudessa. Tutkimuksen toisena tavoitteena on lisätä ymmärrystä kulttuurisesti moninaisten tiimien jäsenten sekä heidän sidosryhmiensä edustajien kulttuurisesti moninaisten tiimien luovuudelle havaitsemista mahdollistajista ja esteistä. Tutkimusaihetta tarkastellaan nopeassa luovassa prosessissa, mikä valottaa viimeaikaisia työelämässä meneillään olevia muutoksia. Tutkimuksessa keskitytään tarkastelemaan tiimien jäsenten ja tiimien sidosryhmien jäsenten havaintoja. Kyseessä on laadullinen, välineellinen tapaustutkimus, jossa tutkitut kaksi tapausta lisäävät ymmärrystä tutkimuksen aiheesta. Tutkimuksen tieteenfilosofisena lähtökohtana on pragmatismi. Tutkimus koostuu kahdesta tapaustutkimuksesta, joista ensimmäinen keskittyy kulttuurisesti moninaisiin sävellystiimeihin (Tapaus A) ja toinen kulttuurisesti moninaisiin elokuvantekotiimeihin (Tapaus B). Ensisijainen tutkimusaineisto koostuu 23 teemahaastattelusta, jotka toteutettiin yksilö-, pari- ja ryhmähaastatteluina 38 haastateltavan kanssa (29 tiimin jäsentä; 9 tiimien sidosryhmien edustajaa). Haastatteluaineisto analysoitiin sisällönanalyysiä hyödyntäen. Havainnoinneista, sidosryhmien edustajien taustahaastatteluista sekä dokumenttiaineistosta koostuvaa toissijaista tutkimusaineistoa hyödynnettiin Tapausten A ja B kontekstin ja yleisten piirteiden kuvaamisessa. Tutkimus osoittaa empiirisesti, että kulttuurisen moninaisuuden merkityksen havaitaan olevan moninainen tiimien luovuuden kannalta nopean luovan prosessin aikana. Tapauksessa A kulttuurista moninaisuutta pidettiin kulttuurisidonnaisen, musiikkiin sekä musiikkimarkkinoihin liittyvän tiedon lähteenä, ja pop-laulujen uutuutta ja ainutlaatuisuutta sekä sopivuutta musiikkimarkkinoilla korostettiin. Tapauksessa B kulttuurista moninaisuutta pidettiin kulttuurisidonnaisten, elokuvantekoa koskevien informationaalisten resurssien lähteenä, ja sitä pidettiin keskeisenä lyhytelokuvien ainutlaatuisuudelle. Molemmissa tapauksissa kulttuurista moninaisuutta pidettiin myös kielellisten haasteiden lähteenä tiimien luovuudessa; sen oli etenkin havaittu kuluttavan aikaa sekä vahingoittavan tiimin jäsenten keskinäistä viestintää. Näin ollen tulokset osoittavat, että kulttuurinen moninaisuus havaitaan samanaikaisena moninaisuutena tiimin jäsenten kulttuurisidonnaisissa informationaalisissa resursseissa. Tulosten perusteella etenkin se, millä tavoin nämä informationaaliset resurssit ovat jakautuneet tiimin jäsenten kesken sekä kyseisten resurssien laadulliset ominaisuudet näyttäytyvät keskeisinä kulttuurisesti moninaisten tiimien luovuuden kannalta. Tutkimus tuottaa myös tietoa tiimien jäsenten sekä tiimien sidosryhmien jäsenten kulttuurisesti moninaisten tiimien havaitsemista luovuuden mahdollistajista ja esteistä, jotka ilmenivät tiimin jäsenten ja tiimien tasolla sekä tiimien työympäristössä. Etenkin tiimien tasolla ilmenneet luovuuden mahdollistajat ja esteet näyttäytyvät keskeisinä kulttuurisesti moninaisten tiimien luovuudelle tutkituissa kahdessa tapauksessa. Tulokset osoittavat myös uusia havaittuja mahdollistajia ja esteitä tiimien luovuudelle, mukaan lukien luovat tilanteet ja varjojohtajuus. Käytännön kontribuutionaan tutkimus tarjoaa uutta tietoa johtajille ja muille käytännön toimijoille, mikä voi olla hyödyllistä muodostettaessa tiimejä, joilta odotetaan luovuutta nopean luovan prosessin aikana. Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää kehitettäessä työympäristöjä ja tiimijohtajuutta kulttuurisesti moninaisten tiimien luovuuden edistämiseksi organisaatioissa. Lisäksi tutkimus herättää keskustelua nopean luovan prosessin soveltamisesta uudenlaisena luovan tiimityön muotona kansainvälisen musiikkialan ja voittoa tavoittelemattoman elokuva-alan ohessa myös muilla luovuutta vaativilla aloilla.


YSO-asiasanat: tiimit; tiimityö; johtaminen; luova toiminta; musiikkiala; säveltäminen; elokuva-ala; elokuvatuotanto; monikulttuurisuus; kulttuurisidonnaisuus

Vapaat asiasanat: culturally diverse team; team creativity; team leadership; rapid creative process; information and decision-making theory; case study


Liittyvät organisaatiot

JYU-yksiköt:


OKM-raportointi: Kyllä

Raportointivuosi: 2021


Viimeisin päivitys 2022-19-08 klo 19:37