G5 Artikkeliväitöskirja
"Draw with words, write myself" : supporting teachers' professional development in creative writing communities (2021)
"Piirtää sanoilla, kirjoittaa itseäni" : opettajien ammatillisen kehittymisen tukeminen luovan kirjoittamisen yhteisöissä


Martin, A. (2021). "Draw with words, write myself" : supporting teachers' professional development in creative writing communities [Doctoral dissertation]. Jyväskylän yliopisto. JYU Dissertations, 426. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8824-1


JYU-tekijät tai -toimittajat


Julkaisun tiedot

Julkaisun kaikki tekijät tai toimittajat: Martin, Anne

eISBN: 978-951-39-8824-1

Lehti tai sarja: JYU Dissertations

eISSN: 2489-9003

Julkaisuvuosi: 2021

Sarjan numero: 426

Kirjan kokonaissivumäärä: 1 verkkoaineisto (106 sivua, 31 sivua useina numerointijaksoina)

Kustantaja: Jyväskylän yliopisto

Kustannuspaikka: Jyväskylä

Julkaisumaa: Suomi

Julkaisun kieli: englanti

Pysyvä verkko-osoite: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8824-1

Julkaisun avoin saatavuus: Avoimesti saatavilla

Julkaisukanavan avoin saatavuus: Kokonaan avoin julkaisukanava


Tiivistelmä

Tutkimuksessa tarkasteltiin opettajien ammatillisen kehittymisen kokemuksia luovan kirjoittamisen keinoin, ja erityisesti luovissa kirjoittamisen yhteisöissä. Luovalla kirjoittamisella tarkoitetaan tässä tutkimuksessa sanataidetta tai kaunokirjallista tekstien tuottamista ja tuottamiseen liittyvää luovaa kirjoitusprosessia. Aihetta lähestyttiin sosio-konstruktivismista ammentavan narratiivisen tutkimuksen keinoin. Ammatillinen kehittyminen nähtiin tässä tutkimuksessa prosessina, johon linkittyy identiteettityö, ja johon vaikuttavat opettajan ammatilliset kokemukset, henkilökohtaisen elämän kokemukset sekä niiden nostattamat tunteet. Tutkimus koostui kolmesta artikkelista ja yhteenveto-osasta. Aineisto kerättiin kahteen erilaiseen kirjoittamisen yhteisöön osallistuneilta työssäkäyviltä peruskoulun ja toisen asteen opettajilta: 1) Opettajien luovan kirjoittamisen ryhmä (11 opettajaa), sekä avoimen yliopiston kirjoittamisen perusopinnot (viisi opettajaa). Aineisto koostuu sekä opettajien luovista kirjoitelmista että semi-strukturoiduista teemahaastatteluista. Laadullinen analyysi toteutettiin kaksivaiheisesti. Ensimmäinen vaihe noudatti reflektiivisen teemoitteluanalyysin vaiheita, ja sen pohjalta muodostettiin teemoja, jotka kuvastavat opettajien toiveita ja odotuksia sekä kokemuksia kokonaisvaltaisesta ammatillisesta kehittymisestä luovan kirjoittamisen yhteisöissä. Analyysin toinen vaihe oli narratiivinen prosessi, jonka pohjalta tutkija muodosti kussakin osatutkimuksessa kerronnallisen, kaunokirjallisen tekstin: ensimmäisessa artikkelissa runon (word image), toisessa proosatekstin (creative non-fiction) ja kolmannessa draamadialogin (ethnodramatic dialogue). Tutkimuksen tulokset heijastelevat opettajien kokemuksia luovasta kirjoittamisesta ammatillisen kehittymisen tukena sekä opettajien suhdetta kirjoittamiseen ja kirjoittamisen opettamiseen. Tulosten mukaan luovan kirjoittamisen yhteisöt tarjosivat opettajille ajan ja paikan palautumiselle, opettajana ja kirjoittajana kehittymiselle sekä narratiiviselle identiteettityölle. Tutkimuksen perusteella voi tehdä johtopäätöksiä siitä, että luova kirjoittaminen, ja erityisesti luovan kirjoittamisen yhteisöt kuten kirjoittamisryhmät ja kirjoittamisen opinnot, voivat tukea opettajan ammatillista kehittymistä vertaiskohtaamisten, reflektion ja kerronnallisten menetelmien avulla.


YSO-asiasanat: opettajat; ammatillinen kehitys; ammatti-identiteetti; luova kirjoittaminen; narratiivinen tutkimus; väitöskirjat

Vapaat asiasanat: creative writing; narrative research; teachers' professional development


Liittyvät organisaatiot


Hankkeet, joissa julkaisu on tehty


OKM-raportointi: Kyllä

Raportointivuosi: 2021


Viimeisin päivitys 2022-24-11 klo 20:50