A1 Journal article (refereed)
Luku- ja kirjoitustaidon opetuksen tekstivalinnat eri opettajaryhmien kuvaamina (2021)


Tarnanen, M., Ruotsalainen, J., Lerkkanen, M.-K., Sulkunen, S., Leino, K., Aro, M., & Luukka, M.-R. (2021). Luku- ja kirjoitustaidon opetuksen tekstivalinnat eri opettajaryhmien kuvaamina. Oppimisen ja oppimisvaikeuksien erityislehti : NMI-bulletin, 31(4), 10-28. https://bulletin.nmi.fi/2022/01/26/luku-ja-kirjoitustaidon-opetuksen-tekstivalinnat-eri-opettajaryhmien-kuvaamina/


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editors: Tarnanen, Mirja; Ruotsalainen, Jenni; Lerkkanen, Marja-Kristiina; Sulkunen, Sari; Leino, Kaisa; Aro, Mikko; Luukka, Minna-Riitta

Journal or series: Oppimisen ja oppimisvaikeuksien erityislehti : NMI-bulletin

ISSN: 2342-9046

Publication year: 2021

Volume: 31

Issue number: 4

Pages range: 10-28

Publisher: Niilo Mäki Instituutti

Publication country: Finland

Publication language: Finnish

Persistent website address: https://bulletin.nmi.fi/2022/01/26/luku-ja-kirjoitustaidon-opetuksen-tekstivalinnat-eri-opettajaryhmien-kuvaamina/

Publication open access: Not open

Publication channel open access: Delayed open access channel

Additional information: Tutkimukset. Artikkeli avautuu kustantajan palvelussa noin kahden vuoden kuluttua julkaisemisesta.


Abstract

Tässä artikkelissa tarkastellaan luku- ja kirjoitustaidon opetuksen tekstivalintoja varhaiskasvatuksen opettajien sekä luokan-, erityis- ja aineenopettajien kuvaamina. Tekstivalinnat ymmärretään tässä tutkimuksessa osana tekstikäytänteitä, joilla viitataan tekstin tuottamis- ja tulkitsemistaitoihin ja joiden ymmärretään kehittyvän sekä yksilöllisesti että yhteisöllisesti. Tutkimuksen kyselyaineisto on kerätty osana LUKILOKI-koulutushanketta, jonka tavoitteena oli tarjota opettajille valmiuksia ja menetelmiä luku- ja kirjoitustaidon opettamiseen sekä näiden taitojen tukemiseen. Kyselyyn vastasi 478 opettajaa. Aineisto on analysoitu varianssianalyysilla. Kokonaisuutena eri opettajaryhmien raportoimat tekstivalinnat osoittautuivat luku- ja kirjoitustaidon opetuksessa monipuolisiksi, joskaan digitaalisia ja multimodaalisia tekstejä ei hyödynnetä kovin usein. Varhaiskasvatuksen opettajien tekstivalinnat sisälsivät monipuolisemmin muita kuin painettuja tekstejä, kun taas aineenopettajien vastauksissa tekstilajien kirjo oli laajin. Kaikille opettajaryhmille yhteisinä tekstivalintoina näyttäytyivät ohjeet ja kaunokirjalliset tekstit.


Keywords: literacy; ability to write; literary skills; text types; early childhood education and care; primary and lower secondary education


Contributing organizations


Related projects


Ministry reporting: Yes

Preliminary JUFO rating: 1


Last updated on 2022-15-06 at 16:44