A1 Journal article (refereed)
Yhtenäiskoulua kohti : opettajien ja rehtorien diskursseja koulukulttuurin muutoksesta (2021)
Towards a unified school : teachers’ and principals’ discourses on changes in school culture


Puhakka, M., Tarnanen, M., & Kostiainen, E. (2021). Yhtenäiskoulua kohti : opettajien ja rehtorien diskursseja koulukulttuurin muutoksesta. Prologi : viestinnän ja vuorovaikutuksen tieteellinen aikakauslehti, 17(1), 8-29. https://doi.org/10.33352/prlg.111551


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editors: Puhakka, Mari; Tarnanen, Mirja; Kostiainen, Emma

Journal or series: Prologi : viestinnän ja vuorovaikutuksen tieteellinen aikakauslehti

ISSN: 1795-7613

eISSN: 2342-3684

Publication year: 2021

Publication date: 21/01/2022

Volume: 17

Issue number: 1

Pages range: 8-29

Publisher: Prologos ry

Publication country: Finland

Publication language: Finnish

DOI: https://doi.org/10.33352/prlg.111551

Publication open access: Openly available

Publication channel open access: Open Access channel

Publication is parallel published (JYX): https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/79499

Additional information: Artikkeli perustuu KM Mari Puhakan (2021) kasvatustieteen pro­ gradu -tutkielmaan, jonka ohjaajina toimivat professori Mirja Tarnanen ja lehtori, FT Emma Kostiainen Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitokselta.


Abstract

Tässä artikkelissa tarkastellaan yhtenäiskoulun opettajayhteisön sosiaalista todellisuutta, jota rakennetaan ja ylläpidetään vuorovaikutuksen kautta. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, millaisia konstruktioita tulevan yhtenäiskoulun opettajat ja rehtorit luovat yhtenäisen koulukulttuurin rakentamisesta ja muutokseen sitoutumisesta. Tutkimus on osa opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa Uutta luova asiantuntijuus -hanketta. Tutkimusaineisto koostuu kymmenestä tulevan yhtenäiskoulun opettajan ja rehtorin teemahaastattelusta, ja se on analysoitu diskurssianalyysin keinoin. Yhtenäisen koulukulttuurin rakentaminen merkityksellistyy tutkimustuloksissa kolmessa dominoivassa diskurssissa, jotka ovat johtajuuden diskurssi, yhteisen opettajuuden diskurssi sekä sääntödiskurssi. Kaksi taustalle jäävää diskurssia ovat oppilasdiskurssi sekä opetuksen ulkopuolisen toiminnan diskurssi. Kun merkityksenantoja tarkastellaan siitä näkökulmasta, miten opettajat ja rehtorit sitoutuvat koulukulttuurin muutokseen, tulokset jäsentyvät neljäksi diskurssiksi, jotka ovat innokkuuden, estyneisyyden diskurssi, kuormittavuuden diskurssi sekä väljyyden diskurssi. Tulevan yhtenäiskoulun työyhteisön sisäistä jännitteisyyttä ja opettajien välistä vastakkainasettelua voi ymmärtää vuorovaikutuksen ilmiöiden kautta. Tutkimuksen diskurssien perusteella yhtenäiskoulun koulukulttuuri tulisi rakentaa jaetulle johtajuudelle ja läpinäkyville vuorovaikutuskäytänteille, jotka perustuvat työyhteisön sisäiselle luottamukselle, arvostukselle ja keskustelulle.


Keywords: schools (educational institutions); organisational culture; school culture; teachers; headmasters; leadership (properties); teacherhood; work communities; social interaction; discourse analysis

Free keywords: discourse analysis; change in school culture; interaction of the teaching community; unified school


Contributing organizations


Related projects


Ministry reporting: Yes

Reporting Year: 2021

JUFO rating: 1


Last updated on 2023-10-05 at 08:52