G5 Artikkeliväitöskirja
Maaseudun paikallisyhteisöjen sosiaalisesti kestävä kehitys : suuntaviivoja kestävälle hyvinvointipolitiikalle (2022)
Socially sustainable development of rural communities : guidelines for a sustainable welfarepolicy


Rantamäki, N. (2022). Maaseudun paikallisyhteisöjen sosiaalisesti kestävä kehitys : suuntaviivoja kestävälle hyvinvointipolitiikalle [Doctoral dissertation]. Jyväskylän yliopisto. JYU Dissertations, 548. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-9180-7


JYU-tekijät tai -toimittajat


Julkaisun tiedot

Julkaisun kaikki tekijät tai toimittajat: Rantamäki, Niina

eISBN: 978-951-39-9180-7

Lehti tai sarja: JYU Dissertations

eISSN: 2489-9003

Julkaisuvuosi: 2022

Sarjan numero: 548

Kirjan kokonaissivumäärä: 1 verkkoaineisto (105 sivua, 38 sivua useina numerointijaksoina, 54 numeroimatonta sivua)

Kustantaja: Jyväskylän yliopisto

Kustannuspaikka: Jyväskylä

Julkaisumaa: Suomi

Julkaisun kieli: suomi

Pysyvä verkko-osoite: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-9180-7

Julkaisun avoin saatavuus: Avoimesti saatavilla

Julkaisukanavan avoin saatavuus: Kokonaan avoin julkaisukanava


Tiivistelmä

Tutkimus tarkastelee maaseutuyhteisöissä syntyneitä ja muotoutuneita paikallisia hyvinvointiratkaisuja sosiaalisen kestävyyden viitekehyksessä. Sen tavoitteena on analysoida 1) millaista sosiaalista kestävyyttä maaseudun paikallisyhteisöjen hyvinvointitarpeisiin syntyneet ratkaisut ilmentävät sekä 2) millaisia näköaloja ne avaavat sosiaalisesti kestävälle hyvinvointipolitiikalle. Sosiaalinen kestävyys ymmärretään tutkimuksessa yhteisöjen ja yhteisöllisen toiminnan ominaisuutena sekä tilana, jossa kestävän kehityksen erilaiset ulottuvuudet yhdistyvät inhimilliseen toimintaan. Sitä määrittävät arvot ja päämäärät todentuvat yhteiskunnan taloudellisen, poliittisen ja kulttuurisen järjestelmän toiminnassa. Tutkimuksen tieteenfilosofisen perustan muodostaa tiedon käytännöllistä luonnetta sekä käytännön roolia totuuden ja merkitysten arvoperusteina korostava klassinen pragmatismi. Se koostuu neljästä osatutkimuksesta ja niihin pohjautuvasta yhteenvedosta. Tutkimuksen toteutus noudattaa moninäkökulmaisen ja -menetelmällisen tapaustutkimuksen strategiaa metodologisina lähestymistapoinaan kyselytutkimus, osallistuva havainnointi, haastattelut sekä kenttäkäynnit. Aineisto muodostuu palveluja tuottaville kolmannen sektorin organisaatiolle tehdystä kyselystä, keskustelutilaisuuksien ja yhteistyöpalaverien muistioista, yksilö- ja ryhmähaastatteluista, dokumentti- sekä tilastoaineistosta ja havaintopäiväkirjoista. Aineiston analyysissä on hyödynnetty sekä määrällisiä analyysimenetelmiä että aineisto- ja teoriaohjautuvaa sisällönanalyysiä. Tutkimus vahvistaa käsitystä sosiaalisesta kestävyydestä sekä tavoitetilana että prosessina, jota kautta sitä kohden edetään. Tutkimuksen tuloksiin pohjautuen sosiaalisesti kestävä hyvinvointipolitiikka hahmottuu käytäntönä, jolle yhteisötalous, neuvokkuuden politiikka sekä yhteishallinta tarjoavat erinomaisen perustan. Suuntaa sekä välineitä hyvinvointipolitiikan toteutukselle tarjoavat näitä läpileikkaavat arjen kokemuksellisuuden, kokonaisvaltaisen horisontaalisuuden sekä moniulotteisen osallisuuden periaatteet. Sosiaalityön näkökulmasta tutkimuksen tulokset nostavat erityisesti esiin tarpeen suunnata huomiota unohduksiin jääneeseen yhdyskuntatyön perinteeseen.


YSO-asiasanat: sosiaalityö; alueellinen sosiaalityö; maaseutu; paikallisyhteisöt; kestävä kehitys; sosiaalinen kestävyys; sosiaalipolitiikka; hyvinvointipolitiikka; väitöskirjat

Vapaat asiasanat: social sustainability; sustainability transition; rural social work; welfare policy; pragmatism; multimethodological case study


Liittyvät organisaatiot


Hankkeet, joissa julkaisu on tehty


OKM-raportointi: Kyllä

Raportointivuosi: 2022


Viimeisin päivitys 2022-08-12 klo 00:06