D4 Published development or research report or study
Maaseudun 100 sosiaalista innovaatiota : tietopankki maaseudun kansalaisyhteiskuntalähtöisistä sosiaalisista innovaatioista (2022)


Kattilakoski, M., Rantamäki, N., & Heinäaro, A. (2022). Maaseudun 100 sosiaalista innovaatiota : tietopankki maaseudun kansalaisyhteiskuntalähtöisistä sosiaalisista innovaatioista. Itä-Suomen yliopisto. Spatia, 3/2022. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-61-4597-6


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editorsKattilakoski, Mari; Rantamäki, Niina; Heinäaro, Aliisa

eISBN978-952-61-4597-6

Journal or seriesSpatia

eISSN1795-9594

Publication year2022

Publication date22/06/2022

Number in series3/2022

PublisherItä-Suomen yliopisto

Publication countryFinland

Publication languageFinnish

Persistent website addresshttp://urn.fi/URN:ISBN:978-952-61-4597-6

Publication open accessOpenly available

Publication channel open accessOpen Access channel


Abstract

Raportti pohjautuu vuosina 2019–2021 toteutettuun MaaseutuINNO-tutkimushankkeeseen, jossa kiinnostuksen kohteena ovat maaseudun paikallisyhteisöissä syntyneet sosiaaliset innovaatiot. Sosiaalisella innovaatiolla tarkoitetaan erilaisia yhteisölähtöiseen kehittämiseen sekä eri yhteiskuntasektoreiden kumppanuuteen pohjautuvia toiminta- ja yhteistyömalleja, joilla pyritään turvaamaan ja kehittämään maaseudun paikallisyhteisöjen hyvinvointia, palveluja ja elinvoimaa.

Kuvattujen innovaatioiden aineistona ovat valtakunnallisen kyselytutkimuksen vastaukset sekä näitä täydentävä ja syventävä haastatteluaineisto. Lisäksi tutkimuksessa on hyödynnetty paikallisia innovaatioita kuvaavia dokumenttiaineistoja. Kyselytutkimuksen kohderyhmänä olivat maaseudun kehittämisen aktiiviset toimijat ja avaininformantteina Leader-ryhmien toiminnanjohtajat sekä maakunnalliset kyläasiamiehet. Valtakunnallisen kyselytutkimuksen kautta on luotu alustava kuva maaseudun sosiaalisten innovaatioiden luonteesta ja toiminnasta. Syvempää ymmärrystä sosiaalisten innovaatioiden syntyyn, muotoutumiseen sekä toimintaan vaikuttavista tekijöistä on luotu syventävien haastatteluiden kautta. Tarkemman innovaatioihin perehtymisen ohella on haastatteluissa erityisenä kiinnostuksen kohteena ollut se, minkälaisen roolin vastaajat näkevät paikallisyhteisöjen sosiaalisilla innovaatioilla yhteiskunnassa olevan sekä millaisia kehittämis- ja politiikkatoimia julkiselta vallalta suhteessa tähän odotetaan.

Tutkimuksessa paikannettiin kaikkiaan 131 erilaista maaseudun sosiaalista innovaatiota. Lopulliseen tutkimusaineistoon näistä sisällytettiin sata (100) innovaatiota, joiden toiminnasta kyettiin luomaan riittävän selkeä kuvaus. Saatujen vastausten perusteella suomalaisella maaseudulla syntyneet sosiaaliset innovaatiot jäsentyvät viiteen pääkategoriaan: osallisuutta ja demokratiaa edistävät innovaatiot, uusia ja olemassa olevia palveluja kehittävät innovaatiot, asumista ja infrastruktuuria kehittävät innovaatiot, yhteisöllisyyttä ja yhteisö lähtöistä kehittämistä tukevat innovaatiot sekä työllisyyttä ja elinkeinojen kehittymistä tukevat innovaatiot. Tämä raportti esittelee tiiviisti edellä mainittuihin kategorioihin jaoteltuja sosiaalisia innovaatioita pyrkien tarjoamaan konkreettista tietoa ja esimerkkejä kehitetyistä toimintamalleista ja palveluista. Ajatuksena on, että se näin tarjoaa tietopohjaa ja oivalluksia uusien innovaatioiden suunnitteluun ja paikkaperustaiseen toteuttamiseen.


Keywordscountrysidesocial innovationslocal communitiescommunalityinvolvement (participation)servicesresidenceemploymentmeans of livelihoodquestionnaire surveydevelopment projects

Free keywords maaseutu; sosiaaliset innovaatiot


Contributing organizations


Related projects


Ministry reportingYes

Reporting Year2022


Last updated on 2024-15-06 at 01:07