A2 Review article, Literature review, Systematic review
Kotona asuvien 60 vuotta täyttäneiden ihmisten yksinäisyys koronapandemian aikana (2022)


Uotila, H., & Jolanki, O. (2022). Kotona asuvien 60 vuotta täyttäneiden ihmisten yksinäisyys koronapandemian aikana. Gerontologia, 36(3), 271-290. https://doi.org/10.23989/gerontologia.111969


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editors: Uotila, Hanna; Jolanki, Outi

Journal or series: Gerontologia

ISSN: 0784-0039

eISSN: 2489-494X

Publication year: 2022

Publication date: 30/09/2022

Volume: 36

Issue number: 3

Pages range: 271-290

Publisher: Kasvun ja vanhenemisen tutkijat ry

Publication country: Finland

Publication language: Finnish

DOI: https://doi.org/10.23989/gerontologia.111969

Publication open access: Openly available

Publication channel open access: Open Access channel

Publication is parallel published (JYX): https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/83481

Additional information: Artikkelit


Abstract

Koronapandemia on vaikuttanut monella tavalla yhteiskuntien ja yksittäisten kan­salaisten elämään kaikkialla maailmassa. Pandemian hillitsemiseksi asetetut tapaa­mis­ ja liikkumisrajoitukset nostivat keskusteluun ikääntyneiden ihmisten yksinäi­syyden. Tässä kuvailevassa kirjallisuuskatsauksessa tarkastellaan 60 vuotta täyttä­neiden kotona asuvien ihmisten yksinäisyyttä koronapandemian aikana. Aineiston muodostavat 22 kansainvälistä artikkelia, jotka valikoituivat järjestelmällisen kirjal­lisuushaun avulla neljästä tietokannasta. Artikkelien mukaan 60 vuotta täyttäneiden ihmisten yksinäisyys oli pandemia­aikana yleisempää kuin ennen pandemiaa ja li­sääntyi erityisesti laajimpien rajoitusten aikana. Pandemia­aika kavensi sosiaalista verkostoa siten, että sosiaalisia kontakteja oli harvempiin ihmisiin kuin aiemmin ja kontaktit olivat lyhempikestoisia sekä epäsäännöllisiä. Yhteydenpito etäyhteyksin lisääntyi, mutta teknologian käytössä oli suuria eroja. Vain osa ihmisistä oli kyen­nyt korvaamaan menetettyjä tapaamis­ ja kommunikaatiomahdollisuuksia tekno­logian avulla. Huoli sairastumisesta, rajoituksiin liittyvä itsemääräämisoikeuden menettäminen ja pandemiaan liittyvät muut pelot olivat yhteydessä yksinäisyy­den kokemuksiin. Yllättävänä voi pitää tulosta, että pandemia­ajalla oli ollut myös myönteisiä seurauksia, kuten uusien sosiaalisten kontaktien syntyminen naapurus­ton asukkaisiin ja etäyhteyksien avulla kauempana asuviinkin. Myönteisenä seu­rauksena voi pitää myös vahvistunutta kiitollisuuden tunnetta olemassa olevista iloa tuottavista asioista.


Keywords: pandemics; COVID-19; older people; mental well-being; loneliness; social life; social relations; restrictions; autonomy (cognition); information and communications technology


Contributing organizations


Ministry reporting: Yes

Reporting Year: 2022

Preliminary JUFO rating: 1


Last updated on 2023-10-01 at 12:23