A3 Book section, Chapters in research books
Työelämä digimurroksessa : jatkuvaa oppimista vai teknostressiä? (2022)


Rikala, P., Sorvali, J., Silvennoinen, K., Peltoniemi, A. J., Lämsä, J., Niilo-Rämä, M., & Hämäläinen, R. (2022). Työelämä digimurroksessa : jatkuvaa oppimista vai teknostressiä?. In S. Lemmetty, & K. Collin (Eds.), Jatkuva oppiminen ja aikuispedagogiikka työssä (pp. 331-357). Jyväskylän yliopisto. Sophi, 150. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-9443-3


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editors: Rikala, Pauliina; Sorvali, Jesse; Silvennoinen, Kaisa; Peltoniemi, Aaron J.; Lämsä, Joni; Niilo-Rämä, Mikko; Hämäläinen, Raija

Parent publication: Jatkuva oppiminen ja aikuispedagogiikka työssä

Parent publication editors: Lemmetty, Soila; Collin, Kaija

ISBN: 978-951-39-9442-6

eISBN: 978-951-39-9443-3

Journal or series: Sophi

ISSN: 1238-8025

Publication year: 2022

Number in series: 150

Pages range: 331-357

Number of pages in the book: 418

Publisher: Jyväskylän yliopisto

Publication country: Finland

Publication language: Finnish

Persistent website address: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-9443-3

Publication open access: Openly available

Publication channel open access: Open Access channel

Publication is parallel published (JYX): https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/84193


Abstract

Tässä luvussa tarkastelemme teknostressin ilmiötä suomalaisessa työelämässä. Tutkimusaineisto (N=1032), johon tämä luku pohjautuu, kerättiin strukturoidulla verkkokyselyllä vuoden 2020 alussa. Määrällinen aineisto analysoitiin hyödyntämällä yksi- ja kaksisuuntaista varianssianalyysiä sekä lineaarista regressiota. Avointen vastausten analysointiin sovelsimme teoriaohjaavaa sisällönanalyysiä. Tulokset osoittavat, että työpaikoilla koetaan teknostressiä. Teknostressin kokemukseen olivat työntekijän omien asenteiden ja osaamisen lisäksi yhteydessä organisaation toimintaympäristö oppimisen ja kehittymisen mahdollisuuksineen. Tulevaisuudessa on syytä kiinnittää huomiota erityisesti työelämän digitaitojen kohentamiseen. Digitalisoituvassa työelämässä tarvitaan ennen kaikkea tarve- ja tilanne kohtaisesti adaptoituvia oppimisen ja kehittymisen mahdollisuuksia. Esittelemme tutkimustulosten pohjalta neljä pääteemaa, joita vahvistamalla voidaan lieventää teknostressiä ja siten lisätä työhyvinvointia: 1) jatkuvan oppimisen ja kehittymisen mahdollisuudet, 2) yhteisöllisyys, 3) tiedon jakaminen sekä 4) sujuvien puitteiden luominen työnteolle. Kuvaamamme tutkimuksen käytännöllinen ja yhteiskunnallinen kontribuutio kytkeytyvät organisaatioiden työhyvinvoinnin kehittämiseen. Vaikuttavuutta voidaan arvioida potentiaalisten työhyvinvoinnin vaikutusten valossa. Teoreettisena kontribuutiona syntyi teknostressin, jatkuvan oppimisen ja työhyvinvoinnin kysymysten yhteen kietoutumista kuvaava malli. Tutkimusta on rahoittanut työsuojelurahasto (190154).


Keywords: working life; digitalisation; work burden; technostress; pre-emption; digital competence; on-the-job learning; lifelong learning; well-being at work

Free keywords: jatkuva oppiminen


Contributing organizations


Related projects


Ministry reporting: Yes

Reporting Year: 2022

JUFO rating: 1


Last updated on 2023-05-09 at 10:22