A1 Journal article (refereed)
Sisäkorvaistutetta käyttävien lasten sosiaalinen asema lähikoulussa luokilla 1-4 (2015)


Hirvonen, T., Sume, H., & Leskinen, M. (2015). Sisäkorvaistutetta käyttävien lasten sosiaalinen asema lähikoulussa luokilla 1-4. Oppimisen ja oppimisvaikeuksien erityislehti, 25(2), 30-46. https://bulletin.nmi.fi/2017/05/08/sisakorvaistutetta-kayttavien-lasten-sosiaalinen-asema-lahikoulussa-luokilla-1-4-2/


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editors: Hirvonen, Terhi; Sume, Helena; Leskinen, Markku

Journal or series: Oppimisen ja oppimisvaikeuksien erityislehti

ISSN: 2342-9046

Publication year: 2015

Volume: 25

Issue number: 2

Pages range: 30-46

Publisher: Niilo Mäki Säätiö

Publication country: Finland

Publication language: Finnish

Persistent website address: https://bulletin.nmi.fi/2017/05/08/sisakorvaistutetta-kayttavien-lasten-sosiaalinen-asema-lahikoulussa-luokilla-1-4-2/

Publication open access: Openly available

Publication channel open access: Delayed open access channel

Publication is parallel published (JYX): https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/78311

Additional information: Tutkimukset


Abstract

Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata sisäkorvaistutetta käyttävien oppilaiden (jatkossa SI-oppilaiden) sosiaalista asemaa lähikouluissa luokilla 1–4. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, oliko SI-oppilaille muodostunut ystävyyssuhteita ja vastavuoroisen torjunnan suhteita muiden luokkalaisten kanssa ja olivatko he osana kaveriryhmiä. Lisäksi tutkittiin, muuttuiko heidän sosiaalinen asemansa luokilla 1–4. Tutkimuksen kohteena oli kuusi lähikoulun luokkaa, joissa opiskeli SI-oppilas. Tutkimus tehtiin sosiometrisellä menetelmällä, jossa luokkien oppilaat valitsivat kolme mieluisinta ja kolme vähiten mieluista leikkitoveria. Tulokset analysoitiin muodostamalla nimeämisten perusteella sosiogrammeja. Lisäksi SI-oppilaille laskettiin standardoidut z-pistemäärät neljään kategoriaan: suosio, epäsuosio, sosiaalinen suosio ja sosiaalinen näkyvyys. Tutkimuksessa ilmeni, että lähes puolet (45,8 %) kaikista SI-oppilaiden sosiaalisen aseman statuksista oli torjutun statuksia. SI-oppilaiden sosiaalinen asema vaihteli eri vuosiluokilla, ja erityisesti kolmannella luokalla se usein heikkeni. Kuitenkin yli puolet SI-oppilaista kuului johonkin kaveriryhmään vähintään yhdellä vuosiluokalla ja lähes kaikilla heistä oli ystävyyssuhteita. Tutkimustulosten mukaan SI-oppilaat olivat lähikoulussaan heikommassa sosiaalisessa asemassa kuin heidän kuulevat vertaisensa. Sosiaaliseen asemaan vaikuttavat kuitenkin useat asiat, esimerkiksi persoonallisuus, ja niitä olisi kiinnostavaa selvittää jatkotutkimuksena.


Keywords: pupils; hearing-impaired people; cochlear implants; social status; friends; peer relationships; sociometry


Contributing organizations

Other organizations:


Ministry reporting: Yes

Reporting Year: 2015

JUFO rating: 1


Last updated on 2023-06-02 at 15:52