A1 Journal article (refereed)
Kasvatuksellisesta pienluokasta yleisopetukseen : käyttäytymishäiriöiden erityisen tuen toimintamalli ja sen tuloksellisuus (2018)


Sivola, J., Närhi, V., & Savolainen, H. (2018). Kasvatuksellisesta pienluokasta yleisopetukseen : käyttäytymishäiriöiden erityisen tuen toimintamalli ja sen tuloksellisuus. Oppimisen ja oppimisvaikeuksien erityislehti : NMI-bulletin, 28(2), 35-51. https://bulletin.nmi.fi/2018/11/23/kasvatuksellisesta-pienluokasta-yleisopetukseen-kayttaytymishairioiden-erityisen-tuen-toimintamalli-ja-sen-tuloksellisuus/


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editors: Sivola, Jukka; Närhi, Vesa; Savolainen, Hannu

Journal or series: Oppimisen ja oppimisvaikeuksien erityislehti : NMI-bulletin

ISSN: 2342-9046

Publication year: 2018

Volume: 28

Issue number: 2

Pages range: 35-51

Publisher: Niilo Mäki Instituutti

Publication country: Finland

Publication language: Finnish

Persistent website address: https://bulletin.nmi.fi/2018/11/23/kasvatuksellisesta-pienluokasta-yleisopetukseen-kayttaytymishairioiden-erityisen-tuen-toimintamalli-ja-sen-tuloksellisuus/

Publication open access: Openly available

Publication channel open access: Delayed open access channel

Publication is parallel published (JYX): https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/78361

Additional information: Tutkimukset-osio.


Abstract

Artikkelissa kuvataan alakouluikäisille oppilaille tarkoitetun kasvatuksellisen pienluokan toimintamallia. Oppilaat ovat erityisessä tuessa käyttäytymisen ongelmiensa vuoksi, ja tutkimme luokkamuotoisen erityisopetuksen toimintamallin tuloksellisuutta oppilaan yleisopetukseen palaamisen näkökulmasta. Intervention tavoitteena on kehittää oppilaan ryhmässä toimisen taitoja, oman käyttäytymisen hallintaa ja akateemisia taitoja. Tässä tutkimuksessa analysoitua toimintamallia on kehitetty ja käytetty Joensuussa vuodesta 1990 alkaen yhdessä alakoulussa, josta tässä tutkimuksessa käytetty tieto on kerätty. Tutkimuksen kohteena olevien pienluokkien kaikkien oppilaiden (N = 162) koulupolusta on kerätty tietoa vuosina 1990–2014 opetuksen kehittämiseksi ja sen tuloksellisuuden arvioimiseksi. Tutkimuksen tuloksista käy ilmi, että vain viidesosa kaikista tutkimuksen kohteena olevissa pienluokissa opiskelleista oppilaista tarvitsi erityisen tuen tukitoimia käyttäytymisen ongelmiensa vuoksi yläkoulussakin. Sen sijaan yli puolet oppilaista palasi onnistuneesti yleisopetusryhmään omaan lähikouluunsa viimeistään yläkoulun aikana. Onnistunut palaaminen oli huomattavasti todennäköisempää, jos kuvattu tuki oli alkanut riittävän aikaisin, vuosiluokkien 1–4 aikana. Tämän toimintamallin vaikuttavuus pysyi hyvin vakaana koko tutkimusajanjakson ajan.


Keywords: behaviour disorders; lower comprehensive school; operations models; inclusion; intervention


Contributing organizations

Other organizations:


Ministry reporting: Yes

Reporting Year: 2018

JUFO rating: 1


Last updated on 2021-26-10 at 12:48