A1 Journal article (refereed)
Ikääntyneet aikuiset kuntoutustyöntekijöiden puheessa : työn kohteesta osallistuvaksi aikuiseksi? (2019)


Pikkarainen, A., Hökkä, P., Vähäsantanen, K., Paloniemi, S., & Eteläpelto, A. (2019). Ikääntyneet aikuiset kuntoutustyöntekijöiden puheessa : työn kohteesta osallistuvaksi aikuiseksi?. Aikuiskasvatus, 39(3), 194-207. https://doi.org/10.33336/aik.85709


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editors: Pikkarainen, Aila; Hökkä, Päivi; Vähäsantanen, Katja; Paloniemi, Susanna; Eteläpelto, Anneli

Journal or series: Aikuiskasvatus

ISSN: 0358-6197

eISSN: 2490-0427

Publication year: 2019

Volume: 39

Issue number: 3

Pages range: 194-207

Publisher: Kansanvalistusseura; Aikuiskasvatuksen tutkimusseura

Publication country: Finland

Publication language: Finnish

DOI: https://doi.org/10.33336/aik.85709

Publication open access: Openly available

Publication channel open access: Open Access channel

Publication is parallel published (JYX): https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/65820


Abstract

Artikkelissa kuvataan kuntoutustyöntekijöiden puhetta ikääntyneistä aikuisista ryhmämuotoisessa kuntoutuksessa. Aineisto koostuu kuudesta kuntoutustyöntekijöiden moniammatillisesta fokusryhmäkeskustelusta, jotka toteutettiin kuudessa kuntoutuslaitoksessa. Aineisto analysoitiin diskurssianalyysiä hyödyntäen. Kuntoutustyöntekijöiden puheesta tunnistettiin viisi puhetapaa, joista arviointipuhe liittyi sosiaali- ja terveysalan (sote) kontekstiin, ohjaus- ja riskipuhe asiakkaiden oppimisen ja muutoksen kontekstiin sekä toiseus- ja oivalluspuhe työntekijöiden asiantuntijuuteen. Kuntoutuksessa tavoitellusta asiakaslähtöisyyden periaatteesta huolimatta työntekijöiden arviointi-, ohjaus- ja riskipuhetavoissa ikääntyneet aikuiset kuvattiin kuntoutustyön kohteina, joskin kussakin puhetavassa eri painotuksin ja näkökulmin. Toiseuspuheessa ilmaistiin ensisijaisesti vierautta vanhuuden ikävaihetta ja ikääntyneitä asiakkaita kohtaan sekä asiakasryhmän herättämiä tunteita. Oivalluspuheessa ikääntyneet aikuiset kuvattiin asiakasryhmänä, joka sai työntekijät tarkastelemaan omaa osaamistaan ja ammatillisuuttaan sekä rutinoitunutta kuntoutustyötä. Siinä tuli lisäksi esille oman työn ja koko organisaation kehittämisajatuksia. Tulosten pohjalta voidaan keskustella siitä, toteutuuko ikääntyneiden aikuisten oikeus yhdenvertaisiin ja monipuolisiin kuntoutuspalveluihin, joissa on läsnä kuunteleva ja kunnioittava asiakaslähtöinen ohjaus- ja neuvontatyö ilman yleistäviä vanhustamisen sivumerkityksiä.


Keywords: rehabilitation; rehabilitation institutions; rehabilitation services; group rehabilitation; adults; older people; professionals; employees; conceptions; conversation; speech (phenomena); discourse; discourse analysis

Free keywords: ikääntyneet aikuiset; puhetapa


Contributing organizations


Ministry reporting: Yes

Reporting Year: 2019

JUFO rating: 1


Last updated on 2023-10-01 at 14:23