A1 Journal article (refereed)
Taidetta ja kohtaamisia : osallistujien kokemuksia EU:n osallistavassa hallinnassa (2019)


Mäkinen, K. (2019). Taidetta ja kohtaamisia : osallistujien kokemuksia EU:n osallistavassa hallinnassa. Politiikka, 61(3), 223-246. https://journal.fi/politiikka/article/view/82547


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editors: Mäkinen, Katja

Journal or series: Politiikka

ISSN: 0032-3365

eISSN: 2669-8617

Publication year: 2019

Volume: 61

Issue number: 3

Pages range: 223-246

Publisher: Valtiotieteellinen yhdistys

Publication country: Finland

Publication language: Finnish

Persistent website address: https://journal.fi/politiikka/article/view/82547

Publication open access: Openly available

Publication channel open access: Open Access channel

Publication is parallel published (JYX): https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/65865


Abstract

Erilaiset osallistavat käytännöt ovat yhä yleisempiä hallinnon eri tasoilla. Euroopan unionissa osallistumista pyritään lisäämään muun muassa ohjelmilla, joilla rahoitetaan kansalaisten yhteistoimintaa eri aloilla. Rahoitusta jaetaan hakemusten perusteella hankkeille, joilla kansalaisia halutaan osallistaa EU:n toimintaan ja joita koordinoivat tyypillisesti kuntien tai kansalaisjärjestöjen työntekijät. Sellaisina hankkeet ovat osa EU:n osallistavaa hallintaa. Tässä
artikkelissa kysytään, miltä EU:n osallistava hallinta näyttää ruohonjuuritasolla opiskelijoiden taidetoimintaa järjestävässä European Citizen Campus-hankkeessa (ECC), jolle myönnettiin tukea EU:n Kulttuuri-ohjelmasta vuosina 2013–2015. Osallistumisesta keskustellaan usein abstraktisti, mutta tämä artikkeli täydentää keskustelua empiirisellä tutkimuksella, joka kohdistuu siihen, miten EU-ohjelmaa toimeenpannaan paikallistasolla ja miten osallistujat kokevat sen. Analysoin etnografisella tutkimuksella sitä, millaisena osallistuminen näyttäytyy EU:n osallistavassa hallinnassa ja mitä merkityksiä osallistujat antavat kansalaisuudelle hankkeen teemana. Osallistujien haastattelujen perusteella ECC-hankkeen pääelementit olivat taide, osallistuja itse, muut osallistujat ja Eurooppa. Etnografinen tutkimus toi esiin sekä yhtäläisyyksiä että merkittäviä eroja osallistujien käsitysten ja hankkeen virallisissa teksteissä sekä Kulttuuri-ohjelmaa koskevissa asiakirjoissa esitettyjen käsitysten välillä. Analyysin valossa EU-hanke näyttäytyi politiikan ja demokratian tilana vain rajatusti. Se edusti pikemminkin hallinnallisuutta, joka pyrki vahvistamaan osallistujien yhteenkuuluvuutta Euroopan unioniin. Hankeosallistuminen oli enemmän nimellistä näennäisosallistumista kuin kansalaislähtöistä muutoksia tavoittelevaa poliittista toimintaa.


Keywords: citizenship; democracy; management (control); social inclusion; ethnography

Free keywords: Euroopan unioni; osallistava hallinta


Contributing organizations


Related projects


Ministry reporting: Yes

Reporting Year: 2019

JUFO rating: 2


Last updated on 2021-09-08 at 12:58