G5 Artikkeliväitöskirja
Uncertain future plans : personal identity among Finnish youth and its links with well-being, digital engagement and socio-economic circumstances (2019)


Mannerström, Rasmus (2019). Uncertain future plans : personal identity among Finnish youth and its links with well-being, digital engagement and socio-economic circumstances. JYU dissertations, 68. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7701-6


JYU-tekijät tai -toimittajat


Julkaisun tiedot

Julkaisun kaikki tekijät tai toimittajat: Mannerström, Rasmus

eISBN: 978-951-39-7701-6

Lehti tai sarja: JYU dissertations

eISSN: 2489-9003

Julkaisuvuosi: 2019

Sarjan numero: 68

Kirjan kokonaissivumäärä: 1 verkkoaineisto (78 sivua, 70 sivua useina numerointijaksoina, 18 numeroimatonta sivua) :

Kustantaja: Jyväskylän yliopisto

Kustannuspaikka: Jyväskylä

Julkaisumaa: Suomi

Julkaisun kieli: englanti

Pysyvä verkko-osoite: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7701-6

Avoin saatavuus: Open access -julkaisukanavassa ilmestynyt julkaisu


Tiivistelmä

Väitöskirjassa tutkin suomalaisten nuorten ja nuorten aikuisten persoonallista identiteettiä ja sen yhteyksiä psyykkiseen hyvinvointiin, digitaalisten laitteiden käyttöön ja sosioekonomiseen tilanteeseen, jossa viimeksi mainitulla viittaan niin ammattiin, tuloihin kuin nuorten aikuisten läpikäymiin, keskeisiin kehitystehtäviin. Yleisellä tasolla
identiteetillä tarkoitetaan tunnetta minän samuudesta ja jatkuvuudesta menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden välillä. Tästä syntyvä kokemus suunnasta ja merkityksestä elämässä on kriittinen psyykkisen hyvinvoinnin ja sosiaalisen integraation kannalta. Sosiologinen teoria ja useat tutkimukset viittaavat siihen, että identiteetin rakentamisesta on tullut haasteellisempaa ja epävarmempaa kuin ennen, pidentäen näin nuorten siirtymistä aikuisuuteen. Samanaikaisesti nuorilla ja nuorilla aikuisilla on kuitenkin käytettävissään uusia työkaluja ja taitoja, joilla vastata epävarmuuteen. Kolmessa tutkimuksessa arvioin yhtä persoonallisen identiteetin osa-aluetta mittaamalla tulevaisuuden suunnitelmien pohdintaa ja niihin sitoutumista useilla eri ulottuvuuksilla, käyttäen hyväkseni The Dimensions of Identity Development Scale-mittaria (DIDS). Ensimmäinen tutkimus (N = 751, Mage = 24,6, 60,3% naisia) osoitti identiteettiin liittyvän epävarmuuden olevan suhteellisen yleistä suomalaisten nuorten aikuisten keskuudessa. Identiteetin selkeys oli puolestaan vahvasti sidoksissa psyykkiseen hyvinvointiin ja hyvään
taloudelliseen asemaan niin menneisyydessä kuin nykyisyydessä. Lukiolaisilla suoritettu toinen tutkimus (N = 932, Mage = 17,1, 69% naisia) puolestaan osoitti identiteetin linkittyvän digitaalisten laitteiden käyttöön. Pitkittäisaineistolla tehty kolmas tutkimus (mitattu 24- ja 29-vuotiaana; N = 854, 63% naisia) taas osoitti identiteetin etsintä- ja sitoutumisprosessien heikentyvän tämän elämänvaiheen aikana. Näiden prosessien kehitykseen vaikutti kuitenkin suoriutuminen keskeisistä kehitystehtävistä, kuten koulutusta vastaavan kokopäivätyön saavuttaminen ja vanhemmaksi tuleminen. Lisäksi, vanhemmuus oli kaikkein voimakkaimmin yhteydessä positiiviseen identiteetin kehitykseen. Yhteenvetona voidaan todeta, että tulosten mukaan nuorten aikuisten identiteetin kehitys tulevaisuuden suunnitelmien kannalta on vielä täysin kesken. Lisäksi, sitoutumiseen kytkeytyvät tekijät näyttäytyvät monimutkaisempina kuin tähän mennessä on luultu. Identiteetin tunteeseen vaikuttaa yksilön sosiaaliset ja taloudelliset olosuhteet ja laajempi yhteiskunnallinen konteksti kuten valtion tarjoamat tukiverkot. Vastaavasti, digitaalisella osaamisella (vrt. digitaalinen lukutaito) voi tukea positiivista identiteetin kehitystä. Digitaalisen osaamisen kautta voi esimerkiksi kehittää omia taitojaan ja samalla parantaa mahdollisuuksiaan verrata eri tulevaisuuden vaihtoehtoja ja sitoutua niihin.


YSO-asiasanat: identiteetti; persoonallisuus; henkinen hyvinvointi; nuoret aikuiset; aikuistuminen; taloudellinen asema; uusmedia; digitaalinen kulttuuri; tietotekniikka; tulevaisuudenodotukset; väitöskirjat


Liittyvät organisaatiot

JYU-yksiköt:


OKM-raportointi: Kyllä

Raportointivuosi: 2019


Viimeisin päivitys 2020-09-07 klo 11:51