G5 Artikkeliväitöskirja
Assessing ecological effects of peatland use with testate amoebae (2019)


Daza Secco, E. (2019). Assessing ecological effects of peatland use with testate amoebae [Doctoral dissertation]. Jyväskylän yliopisto. JYU dissertations, 125. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7843-3


JYU-tekijät tai -toimittajat


Julkaisun tiedot

Julkaisun kaikki tekijät tai toimittajat: Daza Secco, Emmanuela

eISBN: 978-951-39-7843-3

Lehti tai sarja: JYU dissertations

eISSN: 2489-9003

Julkaisuvuosi: 2019

Sarjan numero: 125

Kirjan kokonaissivumäärä: 1 verkkoaineisto (56 sivua, 41 sivua useina numerointijaksoina)

Kustantaja: Jyväskylän yliopisto

Kustannuspaikka: Jyväskylä

Julkaisumaa: Suomi

Julkaisun kieli: englanti

Pysyvä verkko-osoite: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7843-3

Julkaisun avoin saatavuus: Avoimesti saatavilla

Julkaisukanavan avoin saatavuus: Kokonaan avoin julkaisukanava


Tiivistelmä

Koska suot sitovat hiiltä turpeeseen, niillä on tärkeä merkitys hiilen kierrossa. Toisaalta soilta vapautuu liuennutta orgaanista ainetta vesistöihin. Suot tuottavat myös metaania ja typpioksiduulia, joten ne voivat vaikuttaa merkittävästi ilmastoon. Lisäksi suot ovat rikkaan eliöstön elinympäristöjä, säätelevät veden kiertokulkua ja varastoivat paleolimnologista tietoa. Kuten useimpiin ekosysteemeihin myös soihin vaikuttaa ihmisen toiminta, mm. kaivosteollisuus, turvetuotanto sekä metsä- ja maatalous. Soiden ekologinen tila on jatkuvasti huonontunut, ja tilan seurantaan on kehitetty erilaisia menetelmiä. Tässä tutkimuksessa arvioitiin kuoriamebojen käyttökelpoisuutta soiden käytön ja ennallistamistoimien vaikutusten bioindikaattoreina sekä soveltuvuutta soiden kasviyhteisöjen vasteiden ja turvetuotannon alapuolisissa järvissä aiheuttamien muutosten kuvaamiseen. Lisäksi tutkittiin kuoriameboihin vaikuttavia ympäristötekijöitä, kuten lämpötilaa, veden kemiallisia ominaisuuksia ja suoveden tasoa. Kuoriamebat osoittautuivat erinomaiseksi mittariksi arvioitaessa häiriöiden vaikutuksia suomalaisilla soilla, koska niiden vasteet ihmistoimintaan ylittivät luonnollisesta ajallisesta ja paikallisesta vaihtelusta johtuvat vasteet. Toisaalta kuoriamebat reagoivat ennallistamistoimiin kasviyhteisöjä nopeammin. Sen sijaan järvisedimentin kuoriamebayhteisöt eivät ilmentäneet turvetuotannon vaikutuksia alapuolisiin järviin. Kaiken kaikkiaan tutkimus osoitti kuoriamebojen käyttökelpoisuuden soiden käytön muutosten indikaattoreina, mukaan lukien ennallistamisen onnistumisen arvioiminen. Lisää tutkimuksia kuitenkin tarvitaan järvisedimenttien kuoriamebayhteisöjen soveltuvuudesta turvetuotannon vaikutusten arvioimiseen alapuolisissa järvissä. Tulokset korostavat myös tarvetta yhdistää molekulaarisia ja morfologisia tutkimusmenetelmiä, jotta kuoriamebayhteisöjen potentiaali suoluonnon muutosten indikaattorina sekä yhteisöjen monimuotoisuus ja kompleksisuus voidaan kokonaisuudessaan ymmärtää.


YSO-asiasanat: turvemaat; suot; valuma-alueet; ekologinen tila; vaihtelu; turvetuotanto; ympäristövaikutukset; ennallistaminen; bioindikaattorit; amebat

Vapaat asiasanat: bioindicators; boreal catchments; community concordance; peatland hydrology; restoration; seasonal variation; spatial variation


Liittyvät organisaatiot


OKM-raportointi: Kyllä

Raportointivuosi: 2019


Viimeisin päivitys 2021-09-06 klo 05:29