D2 Article in a professional book
Kohti kestävää taloutta : ekososiaalinen näkökulma taloussosiaalityöhön (2019)


Matthies, A.-L. (2019). Kohti kestävää taloutta : ekososiaalinen näkökulma taloussosiaalityöhön. In M. Zechner, S. Karjalainen, & K. Viitasalo (Eds.), Avauksia taloussosiaalityöstä (pp. 33-40). Jyväskylän yliopisto. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7780-1


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editors: Matthies, Aila-Leena

Parent publication: Avauksia taloussosiaalityöstä

Parent publication editors: Zechner, Minna; Karjalainen, Sirpa; Viitasalo, Katri

ISBN: 978-951-39-7808-2

eISBN: 978-951-39-7780-1

Publication year: 2019

Pages range: 33-40

Number of pages in the book: 81

Publisher: Jyväskylän yliopisto

Publication country: Finland

Publication language: Finnish

Persistent website address: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7780-1

Publication open access: Openly available

Publication channel open access: Open Access channel

Publication is parallel published (JYX): https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/66852


Abstract

[Johdanto] Jos ilmastonmuutosta halutaan jarruttaa, suomalaisten on vähennettävä radikaalisti asumisen, liikkumisen ja kulutuksen aiheuttamaa ympäristökuormaa (Sitra 2019). Elävätkö köyhät ehkä ympäristöystävällisemmin kuin paljon kuluttavat hyväosaiset? Kestävän kehityksen yhteys taloussosiaalityöhön ei ole näin yksinkertainen. Köyhyys pakottaa myös epäekologisiin ratkaisuihin. Tässä luvussa pohdin, miten taloussosiaalityö aivan erityisesti kytkee ekososiaalista lähestymistapaa eli ympäristökysymysten näkökulmaa sosiaalityöhön. Sosiaalityön ekososiaalinen ajattelutapa tarkastelee ihmistä kokonaisvaltaisesti elinympäristössään ja osana sitä. Siinä ympäristöongelmat nähdään myös sosiaalisina ongelmina, kuten eriarvoisuuden lisääntymisenä. (Matthies, Närhi & Ward 2001; Närhi 2004; Matthies & Närhi 2017.) Suomi on sitoutunut yhdessä Yhdistyneiden kansakuntien muiden jäsenmaiden kanssa toimintaohjelmaan köyhyyden poistamiseksi ja luonnonympäristön varjelemiseksi jälkipolville (Kestävän kehityksen toimikunta 2019). On todennäköistä, että näitä tavoitteita ei voida saavuttaa muuttamatta vallitsevaa taloudellista ajattelumallia olennaisesti. Sosiaalityö on puolestaan sitoutunut kansainvälisten järjestöjensä kautta toimimaan sosiaalisen ja taloudellisen oikeudenmukaisuuden sekä ympäristön kestävyyden puolesta (International Association of Schools of Social Work, International Federation of Social Workers & Interational Council of Social Welfare 2012). Nämäkin edellyttävät talouden irtaantumista talouskasvusta, joka perustuu luonnonvarojen kestämättömään käyttöön. Taloussosiaalityön tehtäväkenttänä on heikoimmassa asemassa olevien ihmisten toimeentulo ja toimintamahdollisuudet. Siten taloussosiaalityö on keskellä kysymystä ekologisesti kestävästä taloudenpidosta yhteiskunnassa. [Jatkuu julkaisussa]


Keywords: social work; sustainable development; justice; environment; climate changes

Free keywords: taloussosiaalityö; ympäristöoikeudenmukaisuus


Contributing organizations


Related projects


Ministry reporting: Yes

Reporting Year: 2019


Last updated on 2023-10-01 at 15:21