D4 Published development or research report or study
Arviointiselvitys 2018 : iikuntatieteellisen tiedekunnan opiskelijoiden mielipiteitä opintojen arvioinnista, palautteenannosta ja vilpistä (2019)


Ahokas, Essi; Löppönen, Antti (2019). Arviointiselvitys 2018 : iikuntatieteellisen tiedekunnan opiskelijoiden mielipiteitä opintojen arvioinnista, palautteenannosta ja vilpistä. Jyväskylän yliopisto. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7696-5


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editors: Ahokas, Essi; Löppönen, Antti

eISBN: 978-951-39-7696-5

Publication year: 2019

Number of pages in the book: 33

Publisher: Jyväskylän yliopisto

Publication country: Finland

Publication language: Finnish

Persistent website address: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7696-5

Open Access: Publication published in an open access channel


Abstract

Arviointi on osa oppimisprosessia ja sen on havaittu ohjaavan opiskelua ja oppimista merkittävästi. Arvioinnin osana myös arviointiin kuuluva palautteenanto on merkityksellistä. Oppimisen kannalta pidetään tärkeänä sanallista ja opastavaa palautetta, joka kiinnittää opiskelijan huomiota opiskeltavan asian olennaisiin asioihin sekä antaa kehitysehdotuksia ja auttaa opiskelijaa ymmärtämään omien tietojen puutteita. Tässä selvityksessä Liikuntatieteellisen tiedekunnan opiskelijoilta kysyttiin mielipiteitä ja kokemuksia arviointimenetelmistä ja arviointiin liittyvästä palautteenannosta. Myös vilppi ja arvioinnin tasa-arvoisuus olivat kyselyn teemoina. Yleisimmin arviointimenetelminä käytettiin ja luento- ja kirjatenttiä sekä tutkielmia tai seminaaritöitä. Vähiten käytettiin suullista tenttiä ja suullista ryhmätenttiä. Opiskelijoiden mukaan arviointimenetelmät mittasivat pääsääntöisesti hyvin heidän osaamistaan. Opiskelijat kokivat, että opettajat määrittivät pääsääntöisesti annettavat arvosanat. Tiedekunnan tieteenalojen välillä havaittiin kuitenkin eroja, sillä liikuntapedagogiikan opiskelijat kokivat osallistuvansa enemmän arviointiin itsearvioinnin muodossa kuin muiden pääaineiden opiskelijat. Yli puolet opiskelijoista ei ollut havainnut arviointiin liittyvää vilppiä. Vilpillisten toimien koettiin johtuvan opiskelijoiden laiskuudesta sekä toisaalta opiskelijoiden ajankäyttöön ja jaksamiseen liittyvistä haasteista. Noin puolet opiskelijoista koki arvioinnin olevan tasaarvoista aina tai usein. Epätasa-arvon koettiin johtuvan arvioitsijan subjektiivisuudesta. Muita epäkohtia olivat esimerkiksi arviointikriteerien epäselvyys sekä se, että kaikki saivat samoja arvosanoja, eikä arviointiasteikkoa käytetty laajasti. Kyselystä selvisi myös, että opiskelijat kokivat saavansa harvoin arvioinnin jälkeistä sanallista palautetta, ja että he toivoivat palautetilaisuuksia. Osalle opiskelijoista kirjallinen viesti ja mahdollisuus tavata opettajaa arvioinnin jälkeen olivat riittäviä palautemuotoja. Liikuntatieteellisessä tiedekunnassa arviointimenetelmiä käytetään selvityksen mukaan melko monipuolista. Itse- ja vertaisarviointi tehostaisivat kuitenkin oppimista ja diagnostisella sekä formatiivisella arvioinnilla voitaisiin parantaa oppimisprosessia. Kyselyssä havaittiin, että arviointi koettiin usein tasa-arvoiseksi, kokemusta voitaisiin kuitenkin lisätä arviointikriteerien selkeällä esittämisellä. Kirjallisuudessa on noussut esiin palautteen saamisen merkitys arviointiprosessin yhteydessä. Tämä havaittiin myös opiskelijoiden vastauksista. Opiskelijat toivoivat palautetta sanallisessa muodossa joko palautetilaisuuksina tai kirjallisina viesteinä.


Keywords: evaluation; evaluation methods; feedback; cheat; study; learning; universities


Contributing organizations


Ministry reporting: Yes

Reporting Year: 2019


Last updated on 2020-09-07 at 11:53