B1 Non-refereed journal articles
Yhdessä yksin : yksinäisyyden tunteet Tove Janssonin teoksessa Muumipappa ja meri (2019)


Tirkkonen, S. (2019). Yhdessä yksin : yksinäisyyden tunteet Tove Janssonin teoksessa Muumipappa ja meri. Psykoterapia, 38(3), 185-195. http://www.psykoterapia-lehti.fi/verkkolehti/tilaajat/psykoterapia-32019/sanna-tirkkonen-yksinaisyyden-tunteet-tove-janssonin-teoksessa-muumipappa-ja-meri/


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editors: Tirkkonen, Sanna

Journal or series: Psykoterapia

ISSN: 0359-601X

Publication year: 2019

Volume: 38

Issue number: 3

Pages range: 185-195

Publisher: Therapeia-säätiö

Publication country: Finland

Publication language: Finnish

Persistent website address: http://www.psykoterapia-lehti.fi/verkkolehti/tilaajat/psykoterapia-32019/sanna-tirkkonen-yksinaisyyden-tunteet-tove-janssonin-teoksessa-muumipappa-ja-meri/

Publication open access: Other way freely accessible online

Publication channel open access:


Abstract

Artik­ke­li käsit­te­lee koet­tua yksi­näi­syyt­tä ja sen eri muo­to­ja Tove Jans­so­nin Muu­mi­pap­pa ja meri -romaa­nin sekä eräi­den tun­tei­den filo­so­fian nyky­suun­taus­ten avul­la. Yksi­näi­syy­den filo­so­fis­ta tut­ki­mus­ta on teh­ty var­sin vähän, ja ole­mas­sa ole­vas­sa tut­ki­mus­kir­jal­li­suu­des­sa on usein kog­ni­tii­vi­nen pai­no­tus. Yksi­näi­syys mää­ri­tel­lään täl­löin tie­toi­suu­te­na mer­ki­tyk­sel­lis­ten suh­tei­den puut­tu­mi­ses­ta, jol­loin myös yksi­näi­syy­den hoi­ta­mi­nen näh­dään yksi­lö­läh­töi­ses­ti ajat­te­lu­mal­lien ja asen­tei­den muok­kaa­mi­se­na. Yksi­lö­kes­keis­ten ja kog­ni­tii­vis­ten pai­no­tus­ten sijaan artik­ke­li käsit­te­lee yksi­näi­syy­den tun­tei­ta vuo­ro­vai­ku­tuk­sel­li­si­na pro­ses­sei­na sekä tun­neil­ma­pii­riä, jos­sa yksi­näi­syy­den eri muo­dot tule­vat esil­le Jans­so­nin teok­ses­sa. Analyy­si poh­jau­tuu eri­tyi­ses­ti Mar­tin Hei­deg­ge­rin sekä psy­kiat­rian filo­so­fei­na tun­net­tu­jen Matt­hew Ratclif­fen ja Tho­mas Fuch­sin tun­tei­den filo­so­fioi­hin. Artik­ke­li tuo esil­le myös tera­peut­ti­sia kei­no­ja, joi­den avul­la Jans­so­nin hen­ki­lö­hah­mot yrit­tä­vät hel­pot­taa sekä itsen­sä että tois­ten­sa yksi­näi­syyt­tä – yhteis­kun­nal­li­sia ja sosio­eko­no­mi­sia teki­jöi­tä unoh­ta­mat­ta.


Keywords: loneliness; emotions; family relations; ambience; existentialism; phenomenology; psychoanalytic theories; fiction and poetry; novels; Moomins

Free keywords: Moominpappa at Sea; Jansson, Tove; Heidegger, Martin


Contributing organizations


Related projects


Ministry reporting: Yes

Reporting Year: 2019


Last updated on 2021-09-06 at 10:02