B1 Non-refereed journal articles
Empatia moraalisen toimijuuden perustana (2019)


Ruonakoski, E. (2019). Empatia moraalisen toimijuuden perustana. Ajatus : Suomen filosofisen yhdistyksen vuosikirja, 76, 315-330. https://journal.fi/ajatus/article/view/88195


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editors: Ruonakoski, Erika

Journal or series: Ajatus : Suomen filosofisen yhdistyksen vuosikirja

ISSN: 0355-1725

Publication year: 2019

Volume: 76

Pages range: 315-330

Publisher: Suomen Filosofinen Yhdistys ry

Publication country: Finland

Publication language: Finnish

Persistent website address: https://journal.fi/ajatus/article/view/88195

Publication open access: Openly available

Publication channel open access: Delayed open access channel

Publication is parallel published (JYX): https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/79393

Additional information: Kirjasymposiot. Artikkeli avautuu journal.fi-palvelussa 12 kk julkaisemisen jälkeen.


Abstract

Artikkelissani syvennyn Elisa Aaltolan teoksen Varieties of Empathy avaamiin kysymyksiin empatian luonteesta ja merkityksistä. Analysoin Aaltolan tapaa jakaa empatia erilaisiin muotoihin ja kysyn, tuleeko nämä muodot ymmärtää toisensa poissulkevina vai osittain päällekkäisinä kategorioina. Tämän lisäksi pohdin, missä määrin empatia voidaan jäsentää yhtäältä ”hyväksi ja hyödylliseksi” tai vaihtoehtoisesti ”pahaksi ja haitalliseksi”, ja voidaanko empatiaa ”käyttää” tahdonalaisesti, kuten kirjassa esitetään, vai onko se väistämätön ja jossakin määrin hallitsematon osa ruumiillista olemassaoloa. Kysyn myös, onko eläinten hyväksikäytössä kysymys oikeanlaisen empatian puutteesta vai sen ohella tai sen sijaan kulttuuriin ja elettyyn ruumiiseen monin eri tavoin laskostuneista tottumuksista, arvoista ja hierarkioista. Lopuksi kuvaan husserlilaista erottelua alkuperäisen ja ei-alkuperäisen kokemuksen välillä sekä erittelen laajemminkin fenomenologisia empatiakäsityksiä, joita käsitellään kirjan luvussa “Embodied Empathy”. Argumentoin, että fenomenologinen empatiaperinne on ymmärrettävä viime kädessä heterogeenisenä, vaikka ruumiin ilmaisevuuden korostus yhdistääkin eri ajattelijoita sen piirissä. Tässä yhteydessä esitän myös oman tulkintani Edith Steinin fenomenologisesta empatiakäsityksestä.


Keywords: empathy; morals; bodiliness; phenomenology; human-animal relationship

Fields of science:


Contributing organizations


Ministry reporting: Yes

Reporting Year: 2019


Last updated on 2022-20-09 at 13:41