A1 Journal article (refereed)
“No periaatteessa minun tiedossani se aika lailla on” : Palveluohjauksen työntekijän tiedollinen asema varhaiskasvatuksen palveluohjauskeskusteluissa (2019)


Kuukka, A. K., Siippainen, A., & Alasuutari, M. (2019). “No periaatteessa minun tiedossani se aika lailla on” : Palveluohjauksen työntekijän tiedollinen asema varhaiskasvatuksen palveluohjauskeskusteluissa. Prologi: puheviestinnän vuosikirja, 15(1), 22-35. https://doi.org/10.33352/prlg.80529


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editors: Kuukka, Anu Katriina; Siippainen, Anna; Alasuutari, Maarit

Journal or series: Prologi: puheviestinnän vuosikirja

ISSN: 1795-7613

eISSN: 2342-3684

Publication year: 2019

Volume: 15

Issue number: 1

Pages range: 22-35

Publisher: Prologos ry

Publication country: Finland

Publication language: Finnish

DOI: https://doi.org/10.33352/prlg.80529

Publication open access: Openly available

Publication channel open access: Open Access channel

Publication is parallel published (JYX): https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/67278


Abstract

Kunnilla on laissa säädetty velvollisuus antaa huoltajille tietoa erilaisista varhaiskasvatuksen vaihtoehdoista. Tätä tiedottamista kutsutaan palveluohjaukseksi. Tässä artikkelissa tarkastellaan huoltajan ja kunnan palveluohjauksen työntekijän välisiä puhelinkeskusteluja. Palveluohjauskeskusteluja tutkitaan institutionaalisen vuorovaikutuksen näkökulmasta. Institutionaaliselle vuorovaikutukselle on ominaista osallistujien roolien muotoutuminen vuorovaikutuksen edetessä (esim. Drew & Heritage, 1992). Artikkelissa kiinnitämme huomion vuorovaikutukseen osallistujien tiedollisiin suhteisiin hyödyntämällä tietämisen alueen käsitettä (Heritage, 2012). Artikkelissa tutkitaan, miten palveluohjauksen työntekijän tiedollinen asema rakentuu vuorovaikutuksessa huoltajan kanssa ja minkä tiedon tulkitaan keskusteluissa kuuluvan työntekijän tietämisen alueeseen. Aineisto koostuu varhaiskasvatuksen palveluohjauksen puhelinkeskustelujen tallenteista (n=24), joiden analyysi pohjaa diskurssianalyyttiseen tarkasteluun. Työntekijän tietämisen alueen kuvataan muodostuvan tiedon tarjoamisen, tiedonannon vaiheittaisuuden ja tietämisen oikeutuksen kokonaisuudesta. Tiedon tarjoaminen ja samalla työntekijän ammatillisen tietämisen alue käsitti kunnan varhaiskasvatuspalveluita koskevan perustiedon. Lisäksi siihen katsottiin kuuluvan huoltajien työtilanne, minkä seurauksena puhelinkeskusteluja sävytti työelämäorientoituneisuus. Sen sijaan niihin ei juurikaan sisältynyt keskustelua lapsesta.


Keywords: discourse analysis; interaction; service counselling; early childhood education and care

Free keywords: institutionaalinen vuorovaikutus; vuorovaikutuksen tutkimus


Contributing organizations


Related projects


Ministry reporting: Yes

Reporting Year: 2019

JUFO rating: 1


Last updated on 2021-08-06 at 15:14