A1 Journal article (refereed)
Ilmiölähtöinen oppiminen valokeilassa : ymmärryksen rakentaminen ja reflektiivisyys yliopisto-opintojen alkuvaihesssa (2020)


Arvaja, Maarit; Sarja, Anneli; Niemi, Kreeta; Pakkanen, Marjatta (2020). Ilmiölähtöinen oppiminen valokeilassa : ymmärryksen rakentaminen ja reflektiivisyys yliopisto-opintojen alkuvaihesssa. Kasvatus, 51 (1), 6-20.


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editors: Arvaja, Maarit; Sarja, Anneli; Niemi, Kreeta; Pakkanen, Marjatta

Journal or series: Kasvatus

ISSN: 0022-927X

Publication year: 2020

Volume: 51

Issue number: 1

Pages range: 6-20

Publisher: Suomen Kasvatustieteellinen Seura ry ; Koulutuksen tutkimuslaitos

Publication country: Finland

Publication language: Finnish

Open Access: Publication channel is not openly available

Publication is parallel published (JYX): https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/71786


Abstract

Tarkastelemme artikkelissamme käsitteellisen ajattelun kehittymistä ilmiölähtöisessä oppimiskontekstissa yliopisto-opintojen alkuvaiheessa. Tutkimuksen kohteena olivat Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden perusopintojen Vuorovaikutus ja yhteistyö -kurssin opiskelijoiden laajat luentopäiväkirjat ja esseet. Näissä teksteissä opintojaksolla käsiteltyjä teoreettisia vuorovaikutusilmiöitä peilattiin omiin kokemuksiin tai käytännön esimerkkeihin. Tutkimuksemme teoriakehikko perustuu tieteellisen ajattelun, oppimisen henkilökohtaistamisen ja reflektion näkökulmiin. Tutkimme teksteistä, millaisia teorian ja käytännön yhteyksiä opiskelijat rakensivat ja minkälaista reflektiota ilmeni. Analyysi eteni aineistolähtöisesti. Erittelimme teksteistä laadullisesti erilaisia ymmärryksen rakentamisen tapoja ja tulkitsimme niitä reflektiivisen toiminnan kehyksessä. Löysimme kolme ymmärryksen rakentamisen tapaa, jotka nimesimme kuvailuksi, tulkinnaksi ja kyseenalaistamiseksi. Kuvailussa vuorovaikutusilmiöstä nostettiin yksittäisiä tekijöitä, joita reflektoitiin suhteessa itseen tai omaan arkikokemukseen. Tulkinnassa ja tutkivassa reflektiossa sekä kyseenalaistamisessa ja systeemitason reflektiossa ilmiön syvällinen ymmärtäminen näkyi teoriatiedon henkilökohtaistumisena ja käsitteellisenä toimijuutena. Lähes kaikki tekstit sisälsivät kuvailua ja itsereflektiota, kun taas tulkintaa ja tutkivaa reflektiota esiintyi puolessa teksteistä. Sen sijaan kyseenalaistava systeemitason reflektio oli harvinaista. Tutkimus osoittaa, että ilmiölähtöisessä oppimisessa teorian ja käytännön sidosten painottaminen tukee käsitteellistä ajattelua.


Keywords: human agency; reflection (cognitive processes); higher education (teaching); learning; thinking

Free keywords: ilmiölähtöinen oppiminen; käsitteellinen toimijuus; tieteellinen ajattelu; ymmärryksen rakentaminen


Contributing organizations


Ministry reporting: Yes

Reporting Year: 2020

Preliminary JUFO rating: 2


Last updated on 2020-17-09 at 07:38