A1 Journal article (refereed)
Luottamuksen rakentuminen verkko-opiskelussa (2020)


Valkonen, Leena; Tyrväinen, Heli; Uotinen, Sanna (2020). Luottamuksen rakentuminen verkko-opiskelussa. Kasvatus, 51 (1), 21-37.


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editors: Valkonen, Leena; Tyrväinen, Heli; Uotinen, Sanna

Journal or series: Kasvatus

ISSN: 0022-927X

Publication year: 2020

Volume: 51

Issue number: 1

Pages range: 21-37

Publisher: Suomen Kasvatustieteellinen Seura ry ; Koulutuksen tutkimuslaitos

Publication country: Finland

Publication language: Finnish

Open Access: Publication channel is not openly available

Publication is parallel published (JYX): https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/68539


Abstract

Tässä artikkelissa kuvataan verkko-opiskelussa rakentuvaa luottamusta verkkokurssilla opiskelevan opiskelijan näkökulmasta. Tutkimusaineistona on Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston verkkokursseille osallistuneille opiskelijoille tehty kysely (n = 68). Tutkimuksessa selvitettiin ensin faktorianalyysin avulla verkko-opiskelussa rakentuvan luottamuksen edellytyksiä ja luottamusriskejä. Luottamuksen edellytyksiä ovat opiskeluryhmän turvallisuus ja yhteisöllisyys, verkkoympäristön selkeys ja helppokäyttöisyys sekä opettajan suunnittelutyö, ammattitaito ja läsnäolo. Luottamusriskejä ovat toimimaton ryhmätyöskentely, oman osaamisen tai opettajan ohjauksen puutteet sekä tekniset ja tietoturvaan liittyvät ongelmat. Avovastausten sisällönanalyysissa löytyi yhdeksän verkkoopiskelussa rakentuvan luottamuksen osa-aluetta, joista opettajaan liittyvät suunnittelutyö, ammattitaito ja läsnäolo, opiskelijaryhmään kunnioitus, yhteisöllisyys ja työpanos ja verkkoympäristöön käytettävyys, tekninen toimivuus ja tietoturva. Tutkimuksen pohjalta muodostettuja yhdeksää luottamuksen osa-aluetta on mahdollista hyödyntää verkkoopiskelun suunnittelussa ja toteutuksessa. Lisäksi ne tarjoavat uusia tutkimusaiheita luottamustutkimukselle ja auttavat rakentamaan vertaisopiskelijat huomioon ottavaa luottamuksen pedagogiikkaa verkko-opiskeluun.


Keywords: tertiary education; institutions of higher education; online teaching; online study; online courses; trust


Contributing organizations

JYU units:


Ministry reporting: Yes

Reporting Year: 2020

Preliminary JUFO rating: 2


Last updated on 2020-18-08 at 13:03