D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys
Mediatyöntekijöiden kokemuksia työstä digitaalisessa toimintaympäristössä : Media Work 2030 -kyselyn alustavat tulokset (2020)


Rantanen, Johanna; Koivula, Minna; Hiltunen, Pihla; Niemi, Liisa; Saari, Tiina; Tammelin, Mia; Parviainen, Tiina; Villi, Mikko (2020). Mediatyöntekijöiden kokemuksia työstä digitaalisessa toimintaympäristössä : Media Work 2030 -kyselyn alustavat tulokset. Työelämän tutkimuskeskuksen työraportteja / Working Papers, 109/2020. Tampere: Tampereen yliopisto. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-1549-8


JYU-tekijät tai -toimittajat


Julkaisun tiedot

Julkaisun kaikki tekijät tai toimittajat: Rantanen, Johanna; Koivula, Minna; Hiltunen, Pihla; Niemi, Liisa; Saari, Tiina; Tammelin, Mia; Parviainen, Tiina; Villi, Mikko

eISBN: 978-952-03-1549-8

Lehti tai sarja: Työelämän tutkimuskeskuksen työraportteja / Working Papers

eISSN: 2489-8902

Julkaisuvuosi: 2020

Sarjan numero: 109/2020

Kirjan kokonaissivumäärä: 43

Kustantaja: Tampereen yliopisto

Kustannuspaikka: Tampere

Julkaisumaa: Suomi

Julkaisun kieli: suomi

Pysyvä verkko-osoite: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-1549-8

Avoin saatavuus: Open access -julkaisukanavassa ilmestynyt julkaisu


Tiivistelmä

Media Work 2030 on monitieteinen tutkimusprojekti, jossa tarkastellaan mediatyötä ja media-alan työntekijöitä digitaalisessa toimintaympäristössä niin yhteiskunnan, organisaatioiden kuin yksilöiden näkökulmasta. Lähtökohtana on ajatus, että digitaalinen murros ei ole haaste vain mediayrityksille ja -organisaatioille vaan myös yksittäisille työntekijöille. Hanke toteutetaan Jyväskylän ja Tampereen yliopistojen yhteistyönä. Hanketta rahoittaa Helsingin Sanomain Säätiö ajanjaksolla 1.5.2019-31.10.2021.

Tässä raportissa kuvataan yhteistyössä Journalistiliiton kanssa kerätyn sähköisen kyselyn toteutus ja aineistosta tehdyt alustavat havainnot. Raportissa kerrotaan, jos aineiston sisällä on vastaajaryhmien välisiä eroja henkilökohtaisten ominaisuuksien (sukupuoli, media-alan työkokemus) ja työhön liittyvien piirteiden (työtilanne, media-alan sektori, työorganisaation koko) pohjalta. Kutsun kyselyyn lokakuussa 2019 saivat Journalistiliiton työelämässä olevat 13 652 jäsentä. Heistä kyselyn aukaisi 43 %, joista 17 % vastasi kyselyyn. Aineiston kokonaisvastaajamäärä on 1004 henkilöä. Vastaajien keski-ikä on 48 vuotta, heistä naisia on 68 % ja heillä on media-alan työkokemusta keskimäärin 22 vuotta. Valtaosa (79 %) oli palkansaajia kyselyn aikana ja 16 % oli yrittäjiä, ammatinharjoittajia tai freelancereita. Yleisin tehtävänimike aineistossa on toimittaja (47 %). Media-alan sektoreittain tarkasteltuna vastaajat jakautuvat seuraavasti: lehdet ja verkkomedia 52 %, radio, televisio ja verkkomedia 24%, viestintä 6 %, kustannusala 4 % ja muu journalistinen media 14 %. Yli puolet vastaajista työskentelee vähintään 100 henkilöä työllistävissä organisaatioissa ja keskimääräinen viikkotyötuntiaika on 38. Osa-aikatyötä tekee vastaajista 1,5 %.

Kyselyssä oli viisi pääteemaa: 1) media-alan työ ja sen muutokset, 2) digitalisaatio media-alan työssä, 3) kokemukset omasta työstä, 4) työhyvinvointi ja 5) yksilölliset ominaisuudet ja työ. Vastaajien mukaan media-alan työ on muuttunut merkittävästi viimeisen kymmenen vuoden aikana (88 % kokee näin) ja se vaatii nykyään erilaista osaamista kuin ennen (77 % vastaajista). Neljä tärkeintä osaamisaluetta media-alan työssä vastaajien kertomana ovat: 1) innovatiivisuus, uuden oppiminen, luovuus, 2) journalistinen, ammatillinen ja substanssiosaaminen, 3) monimediaisuus, monialainen ja monivälineellinen osaaminen ja 4) nopeus ja tehokkuus. Vastaajista 65 % kokee omien taitojensa vastaavan vähintään hyvin nykyisen media-alan työn vaatimaa osaamista ja 66 % on vähintään tyytyväisiä tämän hetken työnsä laatuun ja tuloksiin. Osaamisvaatimuksiin liittyvät tunnereaktiot ovat keskimäärin enemmän myönteisiä (esim. levollisuus, optimismi) kuin kielteisiä (esim. huolestuneisuus, synkkyys). Työn yleistä intensiivistymistä (mm. kiristynyt työtahti ja lisääntyneet tehokkuusvaatimukset) vastaajat koko joukkona kokevat kuitenkin melko paljon. [Jatkuu; ks. raportti]


YSO-asiasanat: media-ala; digitalisaatio; toimintaympäristö; muutos; työntekijät; työhyvinvointi; hyvinvointi


Liittyvät organisaatiot


Hankkeet, joissa julkaisu on tehty


OKM-raportointi: Kyllä

Raportointivuosi: 2020


Viimeisin päivitys 2020-09-07 klo 23:11