D4 Published development or research report or study
Kestävän matkailun monitieteiset mittarit kulttuuriympäristöissä (2020)


Veijola, Soile; Kyyrö, Kati; Jokimäki, Jukka; Hautajärvi, Harri; Matila, Airi; Jutila, Salla; Lonkila, Helena; Pasanen, Hannes; Makkonen, Antti (2020). Kestävän matkailun monitieteiset mittarit kulttuuriympäristöissä. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja, 2020:26. Helsinki: Valtioneuvoston kanslia. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-934-9


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editors: Veijola, Soile; Kyyrö, Kati; Jokimäki, Jukka; Hautajärvi, Harri; Matila, Airi; Jutila, Salla; Lonkila, Helena; Pasanen, Hannes; Makkonen, Antti

eISBN: 978-952-287-934-9

Journal or series: Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja

eISSN: 2342-6799

Publication year: 2020

Number in series: 2020:26

Number of pages in the book: 127

Publisher: Valtioneuvoston kanslia

Place of Publication: Helsinki

Publication country: Finland

Publication language: Finnish

Persistent website address: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-934-9

Open Access: Publication published in an open access channel


Abstract

Tämä julkaisu on toteutettu osana valtioneuvoston selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa (tietokayttoon.fi). Julkaisun sisällöstä vastaavat tiedon tuottajat, eikä tekstisisältö välttämättä edusta valtioneuvoston näkemystä.
Kulttuuriympäristöt, jotka ilmentävät eri tavoin kulttuurin vaiheita sekä ihmisen ja luonnon vuorovaikutusta, ovat suosittuja vierailukohteita. Kulttuuriympäristöt rikastuttavat matkailutoimintaa. Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman tavoitteena on vahvistaa kulttuurimatkailua esimerkiksi hyödyntämällä maailmanperintökohteita.

Matkailun kasvuun liittyy myös kestävyyshaasteita. Arvokkaiden kulttuuriympäristöjen kulttuuristen ja sosiaalisten muutosten ennakoinnille, arvioinnille tai seurannalle ei kuitenkaan ole käytössä toimintamalleja tai mittareita, joita matkailussa voitaisiin systemaattisesti hyödyntää.

Kestävästi kasvavan matkailun monitieteiset mittarit kulttuuriympäristöissä -hankkeessa (MAMOMI) vastattiin tähän tietotarpeeseen. Siinä kartoitettiin kestävyyden ulottuvuuksia ja nykyisin tarjolla olevia matkailun vaikutusten mittaus- ja seurantamenetelmiä yhteiskunta- ja luonnontieteissä. Hankkeessa mallinnettiin vierailukestävyyden kolmiomittausmalli kestävän kehityksen työkaluksi kulttuuriympäristöissä tapahtuvalle matkailutoiminnalle.

Teoreettisen mallin avulla on mahdollista tarkastella tasapuolisesti kulttuurista, ekologista ja sosiotaloudellista kestävyyttä. Hankkeen tuloksia voidaan hyödyntää matkailun kehittämistyössä ja päätöksenteossa sekä paikantaa kehittämiskohteita kulttuuriympäristöissä tapahtuvan matkailun kulttuurisessa ja sosiaalisessa kestävyydessä.

Matkailijoita kiinnostavaa kulttuuriympäristöä havainnollistetaan raportissa Tornionjokilaakson avulla.


Keywords: cultural environment; tourism; sustainable tourism; ecological sustainability; social sustainability; cultural sustainability; measuring instruments (indicators); tourism research


Contributing organizations


Related projects


Ministry reporting: Yes

Reporting Year: 2020


Last updated on 2020-09-07 at 23:13