A3 Book section, Chapters in research books
Yliopiston opiskelijavalinnasta opintourille : miten opintouratyypit ja siirtymäjärjestelmä linkittyvät koulutuspoliittisiin tavoitteisiin? (2020)


Vuorinen-Lampila, P. (2020). Yliopiston opiskelijavalinnasta opintourille : miten opintouratyypit ja siirtymäjärjestelmä linkittyvät koulutuspoliittisiin tavoitteisiin?. In J. Ursin, & R. Muhonen (Eds.), Tuntematon korkeakoulutus (pp. 193-226). Suomen kasvatustieteellinen seura. Kasvatusalan tutkimuksia, 80.


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editors: Vuorinen-Lampila, Päivi

Parent publication: Tuntematon korkeakoulutus

Parent publication editors: Ursin, Jani; Muhonen, Reetta

ISBN: 978-952-5401-88-2

eISBN: 978-952-5401-89-9

Journal or series: Kasvatusalan tutkimuksia

ISSN: 1458-1094

eISSN: 2489-768X

Publication year: 2020

Number in series: 80

Pages range: 193-226

Number of pages in the book: 250

Publisher: Suomen kasvatustieteellinen seura

Place of Publication: Jyväskylä

Publication country: Finland

Publication language: Finnish

Publication open access: Not open

Publication channel open access:

Publication is parallel published (JYX): https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/69195


Abstract

Yliopistojen opiskelijavalintajärjestelmä on uudistumassa. Tavoitteena on nopeuttaa jatko-opintoihin sijoittumista ja varhentaa työelämään siirtymistä tutkinnon jälkeen. Hidas sijoittuminen jatkoopintoihin, pitkät opiskeluajat ja alhaiset tutkintojen läpäisyprosentit ovat olleet jo pitkään korkeakoulupoliittisena kesto-ongelmana. Ongelmat eivät siis liity pelkästään opiskelijavalintaan, vaan myös opintojen aikaisiin tekijöihin. Tarkastelen tässä artikkelissa, millaisina pitkien opiskeluaikojen ja matalien läpäisyprosenttien syyt näyttäytyvät yliopisto-opiskelijoiden opintourien pohjalta. Syitä peilataan hyvinvointivaltiomalleihin perustuviin siirtymäregiimeihin, jotka muodostavat reunaehdot opinto-urien suuntautumiselle. Artikkeli pohjaa tutkimukseen, jossa seurattiin yhden yliopistoopintojen aloittajakohortin (n = 6364) opintojen etenemistä seitsemän ja puolen lukuvuoden ajan. Tulosten mukaan maisterin tutkinnon suoritti seurantajakson aikana runsas puolet (56 %) opinnot aloittaneista. Tutkinnon suorittaneiden osuutta alensi etenkin se, että koulutusalan vaihtaminen oli melko yleistä ja vaihdon jälkeen opinnot myös pitkittyivät usein. Ilman koulutuksen vaihtoa tutkinnon suorittamisen viivästyminen ei ollut kovin tavallista. Opiskelijoiden opintopolut olivat monimuotoisia; ne eivät useinkaan edenneet koulutuspoliittisten linjausten mukaisesti lineaarisesti kohti tutkintoa. Pohjoismaissa vallitseva universaali siirtymäregiimi tukee sopivan koulutusalan hakemista kokeilemisen ja vaihdon kautta. Lukukausimaksuton koulutus ja (opinto)sosiaaliset etuudet vaikuttavat siten, että myös pidempään opiskeleminen on mahdollista. Valmistumisen nopeuttamiseen ja opintoaikojen lyhentämiseen tähtäävät toimet näyttävätkin olevan niin olennaisesti ristiriidassa suomalaisen hyvinvointivaltiomallin ja siirtymäregiimin kanssa, että niiden tavoitteiden toteutumista voi perustellusti epäillä.


Keywords: tertiary education; institutions of higher education; universities; student admissions; postgraduate studying; duration of studies; transitional phase; working life; education policy


Contributing organizations


Ministry reporting: Yes

Reporting Year: 2020

JUFO rating: 1


Last updated on 2021-20-09 at 16:01