A1 Journal article (refereed)
Miten autenttisuus ilmenee johtajien eettisessä päätöksenteossa? (2020)


Niemi, M., Vänskä, E., & Huhtala, M. (2020). Miten autenttisuus ilmenee johtajien eettisessä päätöksenteossa?. Työelämän tutkimus, 18(2), 100-116. https://doi.org/10.37455/tt.94816


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editors: Niemi, Marjut; Vänskä, Eveliina; Huhtala, Mari

Journal or series: Työelämän tutkimus

ISSN: 0788-091X

eISSN: 2670-1758

Publication year: 2020

Volume: 18

Issue number: 2

Pages range: 100-116

Publisher: Työelämän tutkimusyhdistys ry ; Tampereen yliopisto, Työelämän tutkimuskeskus

Publication country: Finland

Publication language: Finnish

DOI: https://doi.org/10.37455/tt.94816

Publication open access: Openly available

Publication channel open access: Open Access channel

Publication is parallel published (JYX): https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/69360


Abstract

Autenttinen johtajuus on itsensä tuntemiseen pohjautuva positiivinen johtajuuden muoto, jossa yksilö pyrkii toimimaan siten, että hän on aito ja rehellinen itselleen. Autenttisessa päätöksenteossa taas korostuvat eettisyys ja omien arvojen mukainen toiminta. Tässä tutkimuksessa selvitettiin, miten autenttinen johtajuus ilmenee esimiesten kohtaamissa eettisissä ristiriitatilanteissa ja miten tilanteiden ratkaisuissa näkyy autenttisen päätöksentekoprosessin vaiheita. Tutkittavat esimiehet (n = 25) työskentelivät sekä yksityisissä että julkisissa organisaatioissa, eri johtotasoilla ja eri toimialoilla. Puolistrukturoiduilla haastatteluilla kerättyä aineistoa analysoitiin teoriaohjaavan sisällönanalyysin avulla. Tulokset osoittivat, että autenttisen johtajuuden osa-alueet (itsetietoisuus, läpinäkyvyys, tasapuolinen tiedonkäsittely, sisäistetty moraali) ja autenttisen päätöksentekoprosessin vaiheet (eettisen ristiriidan tunnistaminen, vaihtoehtojen läpinäkyvä arviointi, aikomus toimia autenttisesti) olivat tunnistettavissa eettisessä päätöksenteossa. Kuitenkin vain alle puolet esimiehistä päätyi käytännössä omien arvojensa mukaiseen toimintaan. Erot aikomusten siirtymisessä toimintaan liittyivät yksilön ominaisuuksiin sekä ympäristön olosuhteisiin. Autenttisuutta johtajien eettisessä päätöksenteossa näyttääkin lisäävän se, että esimiehen yksilölliset ominaisuudet (esim. työkokemus ja reflektiokyky) ja työpaikan olosuhteet (esim. sosiaaliset suhteet) tukevat esimiehen vapautta, kykenevyyttä ja rohkeutta toimia omien arvojensa mukaisesti.


Keywords: managers and executives; leadership (properties); ethicality; decision making


Contributing organizations

Other organizations:


Ministry reporting: Yes

Reporting Year: 2020

JUFO rating: 1


Last updated on 2021-17-09 at 16:12