G4 Monografiaväitöskirja
“Luokassa rauha ja kaikilla hyvä tahto!” : yläkoulun luokanohjaaja inklusiivisessa koulussa : moninainen toimija oppilaiden, huoltajien ja koulun henkilökunnan välimaastossa (2020)


Tikkanen, A. (2020). “Luokassa rauha ja kaikilla hyvä tahto!” : yläkoulun luokanohjaaja inklusiivisessa koulussa : moninainen toimija oppilaiden, huoltajien ja koulun henkilökunnan välimaastossa [Doctoral dissertation]. Jyväskylän yliopisto. JYU dissertations, 205. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8116-7


JYU-tekijät tai -toimittajat


Julkaisun tiedot

Julkaisun kaikki tekijät tai toimittajat: Tikkanen, Anne

eISBN: 978-951-39-8116-7

Lehti tai sarja: JYU dissertations

eISSN: 2489-9003

Julkaisuvuosi: 2020

Sarjan numero: 205

Kirjan kokonaissivumäärä: 1 verkkoaineisto (220 sivua)

Kustantaja: Jyväskylän yliopisto

Kustannuspaikka: Jyväskylä

Julkaisumaa: Suomi

Julkaisun kieli: suomi

Pysyvä verkko-osoite: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8116-7

Julkaisun avoin saatavuus: Avoimesti saatavilla

Julkaisukanavan avoin saatavuus: Kokonaan avoin julkaisukanava


Tiivistelmä

Tämän laadullisen tutkimuksen tarkoitus oli tutkia luokanohjaajana toimivan yläkoulun opettajan työtä inklusiivisen kasvatuksen näkökulmasta. Tutkin yläkoulun luokanohjaajan toimenkuvan kautta inklusiivista yhteistyötä oppilaiden, vanhempien ja koulun henkilökunnan kanssa. Lisäksi tutkin Talvimäen koulua esimerkkinä koulusta, jossa on kehitetty luokanohjaajan työtä. Inkluusion määrittelyssä käytin Boothin ja Ainscown Inkluusioindeksi -mallia (2005), joka jakautuu kolmeen osa-alueeseen: inklusiivinen koulukulttuuri, osallistavan opetuksen periaatteet ja inklusiiviset käytännöt. Tutkimuksessani käytin pääasiassa laadullisia tutkimusmenetelmiä ja analyysiä. Inkluusioindeksin tuloksia analysoin myös määrällisin menetelmin. Kyselytutkimukseeni osallistui 102 luokanohjaajana työskentelevää yläkoulun opettajaa 13:sta yläkoulusta. Kyselytutkimuksessa tutkin avoimilla kysymyksillä luokanohjaajien näkemystä yhteistyöstä oppilaiden, vanhempien ja koulun henkilökunnan kanssa sekä Boothin ja Ainscown Inkluusioindeksi -mallilla luokanohjaajien näkemystä inklusiivisen kasvatuksen toteutumisesta omassa työssä. Luokanohjaajan työn ja henkilökunnan yhteistyön kehittämistä yläkoulussa tutkin Talvimäen koulussa, jossa haastattelin opettajia, oppilashuollon henkilökuntaa ja oppilaskunnan edustajia, yhteensä 22 haastateltavaa. Tulosten mukaan inklusiivinen koulukulttuuri ja osallistavan opetuksen periaatteet toteutuvat pääosin luokanohjaajien työssä, mutta inklusiivisia käytäntöjä on kehitettävä. Yläkoulun luokanohjaaja tukee yksittäisen oppilaan koulutyötä ja hyvinvointia koordinoimalla oppimisen kolmiportaista tukea ja oppilashuoltoa. Toisaalta luokanohjaaja tukee luokan yhteisöllisyyttä ja oppilaiden osallisuutta edistämällä yhteishenkeä. Hän organisoi monialaista yhteistyötä oppilaiden asioiden hoitamiseksi: tärkeää on toimiva yhteistyö kodin ja koulun välillä sekä toimiva moniammatillinen yhteistyö koulun henkilökunnan kesken. Inklusiivisen kasvatuksen toteuttamista yläkoulun luokanohjaajan työssä määrittävät kansainväliset sopimukset, perusopetusta ja oppilashuoltoa säätelevät Suomen lait, valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet sekä kunnan ja koulun oma opetussuunnitelma. Tulkintani mukaan suomalaisen peruskoulun ja inkluusion periaatteissa jo on paljon yhtäläisyyttä: tasa-arvon ja osallisuuden tavoitteet kuuluvat molempiin. Käytännössä koulun oma toimintakulttuuri, monialaisen yhteistyön toimivuus sekä opettajan oma osaaminen vaikuttavat paljon inklusiivisen kasvatuksen toteuttamiseen. Jotta luokanohjaaja voi yhdessä oppilaiden, vanhempien ja koulun henkilökunnan kanssa toteuttaa inkluusion keskeisiä periaatteita ”kaikki hyväksytään, jokaista autetaan”, on selkeytettävä lakeja ja valtakunnallisia ohjeistuksia sekä esiteltävä kouluissa testattuja malleja osallisuuden, oppilashuollon ja kolmiportaisen tuen toteuttamiseen. Ennen kaikkea tarvitaan oman koulun selkeät pelisäännöt oppilashuollon ja oppimisen tuen toteuttamiseksi, organisoitua tiimityötä, opettajien keskinäistä mentor -toimintaa sekä jatkuvaa koulutusta, jolla opettaja kehittää osaamistaan kouluarjen haasteisiin.


YSO-asiasanat: yläkoulu; ohjaajat (kasvatus ja opastus); oppilashuolto; erityisopetus; kodin ja koulun yhteistyö; kolmiportainen tuki; tiimityö; perusopetus; inkluusio; kasvatus; osallisuus; tukeminen; moniammatillisuus; oppiminen

Vapaat asiasanat: lower secondary school; form tutor; inclusive education; participation; student welfare services; support for learning; home-school cooperation; multiprofessional cooperation


Liittyvät organisaatiot


OKM-raportointi: Kyllä

Raportointivuosi: 2020


Viimeisin päivitys 2021-07-07 klo 21:38