G5 Artikkeliväitöskirja
Children's reading self-efficacy : specificity, trajectories of change and relation to reading fluency development (2021)
Lasten pystyvyysuskomukset lukemisessa : uskomusten spesifisyys, kehityskulut ja yhteys lukusujuvuuden kehitykseen


Peura, P. (2021). Children's reading self-efficacy : specificity, trajectories of change and relation to reading fluency development [Doctoral dissertation]. University of Jyväskylä. JYU Dissertations, 397. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8705-3


JYU-tekijät tai -toimittajat


Julkaisun tiedot

Julkaisun kaikki tekijät tai toimittajat: Peura, Pilvi

eISBN: 978-951-39-8705-3

Lehti tai sarja: JYU Dissertations

eISSN: 2489-9003

Julkaisuvuosi: 2021

Sarjan numero: 397

Kirjan kokonaissivumäärä: 1 verkkoaineisto (81 sivua, 61 sivua useina numerointijaksoina,)

Kustantaja: University of Jyväskylä

Kustannuspaikka: Jyväskylä

Julkaisumaa: Suomi

Julkaisun kieli: englanti

Pysyvä verkko-osoite: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8705-3

Julkaisun avoin saatavuus: Avoimesti saatavilla

Julkaisukanavan avoin saatavuus: Kokonaan avoin julkaisukanava


Tiivistelmä

Uskomusten, joita meillä on omista kyvyistämme (minäpystyvyys), tiedetään vaikuttavan oppimiseemme ja suoriutumiseemme. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli laajentaa ymmärrystä uskomuksista, joita alakouluikäisillä on omista kyvyistään lukemisessa. Tutkimus selvitti näiden uskomusten spesifisyyttä sekä sitä, miten uskomukset vaikuttavat lukusujuvuuden kehitykseen. Lisäksi tavoitteena oli selvittää, miten pystyvyysuskomukset kehittyvät noin vuoden pituisen seurantajakson aikana. Tarkemmin tutkittiin sitä, miten minäpystyvyyden lähteet (eli onnistumisen ja hallinnan kokemukset, kannustus ja palaute, vertaiskokemukset sekä tunnekokemukset) vaikuttavat minäpystyvyyden kehitykseen. Näihin tavoitteisiin vastattiin kolmessa osatutkimuksessa, joihin osallistui 1327 lasta 2.–5.luokilta. Tulokset osoittivat, että jo alakouluikäisten lasten pystyvyysuskomukset eroavat uskomusten spesifisyyden mukaan (yleiset, keskitason ja spesifit uskomukset). Lisäksi tulokset osoittivat, että pystyvyysuskomukset lukemisessa ovat yhteydessä lukemisen sujuvuuteen. Tämä yhteys kuitenkin vaihteli sen mukaan, millaisista uskomuksista oli kyse. Ainoastaan uskomukset, jotka liittyivät taidon hallintaan arkielämässä (keskitaso), olivat yhteydessä lukemissujuvuuden kehitykseen. Lasten pystyvyysuskomukset kehittyivät noin vuoden seurantajakson aikana eri tavoin ja erotettavissa oli nousevia, laskevia ja melko pysyviä kehityskulkuja. Lisäksi lasten vaihtelevat kokemukset minäpystyvyyden lähteistä olivat yhteydessä näihin erilaisiin kehityskulkuihin. Tutkimuksen tulokset lisäävät ymmärrystä lukemiseen liittyvien uskomusten spesifisyydestä sekä niiden erilaisesta roolista lukusujuvuuden kehityksessä jo alakouluiässä laajentaen näin aiempaa tutkimuskirjallisuutta. Osoittamalla pystyvyysuskomusten ja niiden lähteiden väliset positiiviset pitkittäisvaikutukset tutkimuksen tulokset vahvistavat sosiaalisen oppimisen teorian teoreettisia oletuksia. Näin tulokset vahvistavat ajatusta siitä, että tällaisia myönteisiä oppimistilanteissa saatuja kokemuksia on syytä tukea. Lisäksi tulokset osoittivat, että pystyvyysuskomusten kehityksessä on yksilöllistä vaihtelua. Sekä niin tutkimuksessa kuin oppimisen tukitoimia suunnitellessakin olisikin tärkeää ottaa huomioon lasten yksilölliset kehityspolut. Erityisesti niitä lapsia, joilla on heikko usko omiin kykyihinsä lukemisessa, tulisi seurata ja tukea.


YSO-asiasanat: lapset (ikäryhmät); alakoululaiset; kielen oppiminen; lukutaito; lukeminen; sujuvuus; itseluottamus; minäpystyvyys

Vapaat asiasanat: self-efficacy; sources of self-efficacy; reading fluency; primary school children


Liittyvät organisaatiot


OKM-raportointi: Kyllä


Viimeisin päivitys 2021-08-07 klo 11:14