Psykofysiologinen mittaus ja seuranta mielentilan digitaalisena indikaattorina (DIGIMIND)
 (DIGIMIND)


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero8114/31/2022


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 920 000,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä01.01.2023

Hankkeen päättymispäivämäärä31.07.2026


Tiivistelmä

Mielenterveyden ongelmat ovat maailmanlaajuisesti räjähdysmäisessä kasvussa. Asianmukaisen hoidon piiriin päätyy yhä harvempi sitä tarvitseva, ja terveyspalvelujen kuormitus kasvaa jatkuvasti. Ongelmien kasaantuessa ja pitkittyessä niiden hoito vaikeutuu merkittävästi, mikä tuottaa kansantaloudellisesti mittavan lisäkulun. Mielen hyvinvointi on olennainen osa myös muita kuin psyykkisiä sairauksia, ja useassa tapauksessa pullonkaulana kuntoutumiselle somaattisten sairauksien kohdalla. Mielenterveyden ongelmien tunnistamiseen, hoitoon ja seurantaan tarvitaan siis kipeästi laajemmin skaalautuvia ja tehokkaita keinoja. Hoidon tueksi voidaankin rakentaa digitaalisia palveluja, jotka parhaimmillaan lisäävät merkittävästi sekä potilaan että hoitavan tahon tietoisuutta sairauden ja/tai kuntoutumisen tilanteesta. Digitaaliset ratkaisut mahdollistavat seurannan myös täysin objektiivisesti, hyödyntäen terveysteknologisia ratkaisuja. Usein erityisesti mielenterveyden ongelmissa on haastavaa antaa luotettavaa kuvaa omasta tilasta: raporttiin vaikuttavat henkilön ennakkokäsitykset, toiveet ja pelot omaan terveydentilaan liittyen jne. Tässä hankkeessa tuotetaan aivojen ja autonomisen hermoston mittaustietoon perustuva indikaattori ihmisen psykofysiologisesta tilasta. Indikaattorin tuottaminen perustuu hermostosta mitattaviin signaaleihin, niiden olennaisten piirteiden laskentaan ja koneoppimispohjaiseen luokitteluun. Hanke yhdistää monitieteellistä asiantuntemusta Jyväskylän ja Helsingin yliopistoista sekä Aalto-yliopistosta. Hankkeen tuottaman tiedon avulla voidaan jatkossa kehittää paremmin etäkäyttöön soveltuvia menetelmiä, joilla on mahdollista saada jatkuvaa seurantatietoa mielenterveyden ja hyvinvoinnin kannalta olennaisista kehollisista ja hermostollisista tiloista. Hankkeessa kootaan myös tutkimuslaitosten ja yritysten yhdessä muodostama ekosysteemi, jonka pohjalta on mahdollista jatkaa muodostetun järjestelmän kaupallista toteutusta.

Mental health problems are growing exponentially worldwide. Fewer and fewer people actually receive appropriate treatment, and the burden on health services is constantly increasing. If the problems pile up and remain untreated, their treatment becomes significantly more difficult, which produces a considerable additional expense for the national economies. The well-being of the mind is also an essential part of non-psychological diseases, and in many cases a bottleneck for rehabilitation in the case of somatic diseases. More scalable means are therefore urgently needed to identify, treat and monitor mental health problems. Digital services can be built to support treatment, and they can significantly increase both the patient's and the care provider's understanding of the illness and/or the progress of the rehabilitation. Digital solutions also enable monitoring in an objective manner: often, especially in mental health, it is challenging to accurately report one's own condition and the report is influenced by the person's prejudices, hopes and fears related to one's health, etc. In this project, an indicator of a person's psychophysiological state is developed, based on data measured from the brain and the autonomic nervous system. The development of the indicator is based on signals measured from the nervous system, the computation of their essential features, and machine learning-based classification. The project combines multidisciplinary expertise from the Universities of Jyväskylä and Helsinki as well as Aalto University. Using the results of this project, it will be possible in the future to develop methods that are better suited for remote use, enabling continuous monitoring of physical and neural states that are essential for mental health and well-being. The project also creates an ecosystem formed by research institutes and companies, on the basis of which it is possible to continue the commercial implementation of the system developed.


Vastuullinen johtaja


Muut hankkeeseen liittyvät henkilöt (JYU)

Yhteyshenkilö (kyllä/ei)Kyllä

Yhteyshenkilö (kyllä/ei)Kyllä


Päävastuullinen yksikkö


Seurantakohteet

ProfiloitumisalueHyvinvoinnin tutkimuksen yhteisö (Jyväskylän yliopisto JYU) JYU.Well


Viimeisin päivitys 2024-25-03 klo 15:01