"Career, family – or both?" Young women, expectations of work-family reconciliation and sustainable solutions


Main funder


Funds granted by main funder (€)

  • 63 000,00


Project timetable

Project start date01/01/2018

Project end date31/12/2020


Summary

Väitöstutkimuksessani tarkastelen nuorten naisten työn ja perheen yhteensovittamisen odotuksia sekä taustatekijöiden ja eriarvoistavien mekanismien yhteyttä näihin odotuksiin. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, millaisia odotuksia 18–29-vuotiailla nuorilla naisilla on perheen perustamisesta ja työn ja perheen yhteensovittamisesta sekä miten odotukset eroavat erilaisista koulutustaustoista ja elämäntilanteista tulevilla nuorilla naisilla. Lisäksi tutkimuksessa tarkastellaan, mitkä taustatekijät ovat yhteydessä näihin odotuksiin. Tutkimuksen ensimmäisen ja toisen osatutkimuksen aineistona on suomalaisten 18–27-vuotiaiden naisten yksilö- ja ryhmähaastattelut (N=30;3). Kolmannessa osatutkimuksessa hyödynnetään Nuorisobarometri 2019 -kyselyaineistoa ja siihen vastanneiden 18–29-vuotiaiden nuorten naisten vastauksia (N=527). Tutkimus tuottaa tietoa nuorten naisten vanhemmaksi tulon sekä työn ja perheen yhteensovittamisen odotuksista sekä sosioekonomisten tekijöiden ja elämänkulun aiheuttamista eroista näissä odotuksissa. Tutkimus myös vastaa tarpeisiin saada lisätietoa eriarvoistavien mekanismien vaikutuksista nuorten naisten työn ja perheen yhteensovittamisen odotuksiin. Samalla tutkimus tuo esille ratkaisuehdotuksia näiden mekanismien muuttamiseksi nuorten naisten perheellistymistä, työuria ja työmarkkina-asemaa edistävillä tavoilla.


Principal Investigator


Primary responsible unit


Fields of science


Follow-up groups


Free keywords

young women; expectations; family formation; work-family reconciliation; capabilities


Related publications and other outputs


Last updated on 2023-24-08 at 20:49