Eettinen henkilöstöjohtaminen luovan toiminnan tukijana kasvuyrityksissä 2017-2019 (HeRMo)


Main funder

Funder's project number117300


Funds granted by main funder (€)

  • 150 000,00


Funding program


Project timetable

Project start date01/03/2018

Project end date28/02/2020


Summary

Työelämän muutokset, ristiriitaiset odotukset ja käytänteet ovat nostaneet keskusteluun eettisyyden, joka liittyy kiinteästi organisaatioiden henkilöstöjohtamiseen (HR tai HRM): HR on jatkuvaa eettistä toimintaa, koska kyse on ihmisten kohtelusta ja työhyvinvoinnista. Eettinen henkilöstöjohtaminen on keskeinen kysymys myös ketterään toimintaperiaatteeseen perustuvissa kasvuyrityksissä, jotka nähdään erittäin tärkeinä suomalaiselle työelämälle: kuinka säilyttää rakenteiden ja käytänteiden joustavuus vaarantamatta henkilöstön hyvinvointia? Organisaatioissa ollaan myös entistä riippuvaisempia työntekijöiden luovuudesta ja kyvystä kehittää ja ylläpitää kilpailukykyä. Luovan potentiaalin houkutteleminen, hallitseminen ja sitouttaminen onkin noussut myös HR:n ytimeen. Lisää tutkimusta eettisestä henkilöstöjohtamisesta luovan toiminnan tukijana kasvuyrityksissä tarvitaan, jotta voidaan tukea työhyvinvointia, ymmärtää kontekstikohtaisia tarpeita ja kohdentaa kehittämistoimia täsmällisesti erilaisilla työpaikoilla. Tämän HeRMo- tutkimus- ja kehittämishankkeen tavoitteena on: 1. selvittää, millaisia henkilöstöjohtamisen ja eettisen henkilöstöjohtamisen rakenteita, käytänteitä ja tarpeita kasvuyrityksissä on, 2. tarkastella, mitä luova toiminta kasvuyrityksissä on ja miten henkilöstöjohtamisen rakenteet ja käytänteet tukevat luovaa toimintaa, 3. kehittää toimintatapoja ja työkaluja eettisen henkilöstöjohtamisen toteuttamiseen sekä luovan toiminnan mahdollistamiseen kasvuyrityksissä. Lähestymistapana hyödynnetään etnografista tapaustutkimusta ja monimenetelmällistä tutkimusstrategiaa a) laadullisesti haastattelemalla ja havainnoimalla työn arkea sekä b) määrällisesti keräämällä kartoittavaa tietoa kyselylomakkeella. Aineiston analysointimenetelminä hyödynnetään esimerkiksi lomakeaineistojen analysointiin soveltuvia testejä, etnografista, narratiivista ja temaattista analyysiä. Eettisestä henkilöstöjohtamisesta luovan toiminnan tukijana kasvuyrityksissä ei ole saatavilla empiiristä tutkimustietoa, vaikka kyseessä ovat keskeiset nykypäivän työelämän ilmiöt Suomessa ja kansainvälisesti. On tärkeää tutkia ja tunnistaa käytänteitä, joissa sekä joustavuus että eettisyys toteutuvat yritysten henkilöstöjohtamisessa ja tarkastella, kuinka näillä käytänteillä voitaisiin parhaiten tukea henkilöstön luovaa toimintaa. Hankkeen löydökset tuovat lisää ymmärrystä eettisestä henkilöstöjohtamisesta luovan toiminnan tukijana kasvuyrityksissä. Löydöksiä voidaan hyödyntää organisaatio- ja luovuustutkimuksen kentällä sekä käytännön kehittämistyössä ja ammattilaisten hyvinvoinnin tukena paitsi hankkeeseen osallistuvissa yrityksissä, myös laajemmin työelämässä.


Principal Investigator


Other persons related to this project (JYU)


Primary responsible unit


Follow-up groups

Profiling areaMultidisciplinary research on learning and teaching (University of Jyväskylä JYU) MultiLeTeSchool of Wellbeing (University of Jyväskylä JYU) JYU.Well


Related publications and other outputs

  
Go to first page
  
Go to previous page
  
1 of 2
  
Go to next page
  
Go to last page
  

Last updated on 2023-24-08 at 20:51