”Ura, perhe – vai molemmat?” Nuorten naisten työn ja perheen yhteensovittamiseen liittyvät odotukset ja ratkaisutavat


Päärahoittaja


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 63 000,00


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.01.2018

Hankkeen päättymispäivämäärä: 31.12.2020


Tiivistelmä

Väitöstutkimuksessani tarkastelen lapsettomien nuorten naisten työn ja perheen yhteensovittamisen odotuksia sekä taustatekijöiden ja eriarvoistavien mekanismien yhteyttä näihin odotuksiin. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, millaisia odotuksia 18–29-vuotiailla nuorilla naisilla on perheen perustamisesta ja työn ja perheen yhteensovittamisesta sekä miten odotukset eroavat erilaisista koulutustaustoista ja elämäntilanteista tulevilla nuorilla naisilla. Lisäksi tutkimuksessa tarkastellaan, mitkä taustatekijät ovat yhteydessä näihin odotuksiin. Tutkimuksen ensimmäisen ja toisen osatutkimuksen aineistona on suomalaisten 18–27-vuotiaiden naisten yksilö- ja ryhmähaastattelut (N=30;3). Kolmannessa osatutkimuksessa hyödynnetään Nuorisobarometri 2019 -kyselyaineistoa ja siihen vastanneiden 18–29-vuotiaiden nuorten naisten vastauksia (N=527). Tutkimus tuottaa tietoa nuorten naisten vanhemmaksi tulon sekä työn ja perheen yhteensovittamisen odotuksista sekä koulutustason ja elämänkulun aiheuttamista eroista näissä odotuksissa. Tutkimus myös vastaa tarpeisiin saada lisätietoa eriarvoistavien mekanismien vaikutuksista nuorten naisten työn ja perheen yhteensovittamisen odotuksiin. Samalla tutkimus tuo esille ratkaisuehdotuksia näiden mekanismien muuttamiseksi nuorten naisten perheellistymistä, työuria ja työmarkkina-asemaa edistävillä tavoilla.


Vastuullinen johtaja


Päävastuullinen yksikkö


Tieteenalat


Vapaat asiasanat

nuoret naiset; odotukset; perheen perustaminen; työn ja perheen yhteensovittaminen; toimintamahdollisuudet


Viimeisin päivitys 2021-11-05 klo 18:17