A1 Journal article (refereed)
Huoltajien näkemyksiä lapsensa oppimisesta etäopetuksessa ja lapsen tuen tarpeiden heijastuminen niihin (2023)


Pöysä, S., Pakarinen, E., & Lerkkanen, M.-K. (2023). Huoltajien näkemyksiä lapsensa oppimisesta etäopetuksessa ja lapsen tuen tarpeiden heijastuminen niihin. Oppimisen ja oppimisvaikeuksien erityislehti : NMI-bulletin, 33(4), 143-158.

The research was funded by Strategic Research Council at the Research Council of Finland.


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editorsPöysä, Sanni; Pakarinen, Eija; Lerkkanen, Marja-Kristiina

Journal or seriesOppimisen ja oppimisvaikeuksien erityislehti : NMI-bulletin

ISSN2342-9046

Publication year2023

Volume33

Issue number4

Pages range143-158

PublisherNiilo Mäki Instituutti

Publication countryFinland

Publication languageFinnish

Publication open accessNot open

Publication channel open accessDelayed open access channel

Publication is parallel published (JYX)https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/93464

Additional informationTutkimukset
Artikkeli avautuu kustantajan palvelussa noin kahden vuoden kuluttua julkaisemisesta.


Abstract

Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin huoltajien näkemyksiä lapsensa oppimisesta koronapandemian aikaisessa etäopetuksessa. Lisäksi selvitettiin, missä määrin huoltajien näkemys lapsen tuen tarpeista oli yhteydessä heidän näkemyksiinsä lapsen oppimisesta etäopetuksessa. Teemahaastatteluun osallistui 114 huoltajaa, joiden alakouluikäinen lapsi oli osallistunut etäopetukseen keväällä 2020. Temaattisessa analyysissa aineisto jäsennettiin kolmeen teemaan sekä niiden alla lukeutuviin alateemoihin. Teemat olivat: 1) Oppimista tukevia tekijöitä (esim. Lapsen hyvät työskentelytaidot ja Huoltajan panostus lapsen oppimiseen), 2) Oppimista heikentäviä tekijöitä (esim. Pulmat lapsen työskentelytaidoissa ja etäopetuksen heikko laatu) ja 3) Oppimiseen liittyviä huolia (esim. huoli riittävästä edistymisestä). Laadullista analyysia täydennettiin numeerisesti ja verrattiin tuloksia sen mukaan, oliko huoltajan mukaan lapsella ollut tuen tarpeita ennen koronapandemiaa vai ei. Tulokset osoittivat, että huoltajien vastauksissa painottuivat erilaiset asiat sen mukaan, oliko lapsella tuen tarvetta vai ei. Esimerkiksi huoltajilla, joiden lapsilla oli tuen tarpeita, korostui työskentelytaitojen ja huoltajan panostuksen merkitys lapsen oppimiselle enemmän kuin niillä huoltajilla, joiden lapsilla ei ollut tuen tarpeita. Tulokset vahvistavat aiempaa näkemystä siitä, että etäopetus asetti tuen tarpeessa olevat lapset epätasa-arvoiseen asemaan oppimisensa suhteen. Opetuksen järjestämisessä on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että kaikkien lasten yhdenvertainen mahdollisuus opiskeluun kyetään takaamaan myös mahdollisessa etäopetuksessa.


KeywordsCOVID-19unusual conditionsdistance teachinglower comprehensive school pupilslearningneed for supportguardiansconceptionsequality (fundamental rights)inequalitypolarisation (social sciences)


Contributing organizations


Related projects


Ministry reportingYes

Reporting Year2023

JUFO rating1


Last updated on 2024-15-06 at 20:06